Tutkimus paljastaa ranskalaisten vakuutusvaatimusten tekijöiden asenteet tekoälyä kohtaan

Tekoälyn (AI) työkalut ovat muuttumassa vakuutuskäytäntöjen peruskiveksi, ja niiden käyttö ranskalaiskuluttajien keskuudessa on merkittävästi lisääntynyt. Vuosittaisen Guidewiren vuodesta 2020 lähtien vetämän tutkimuksen mukaan, johon osallistuu Ranskan, Saksan, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osanottajia, 59 % ranskalaisväestöstä on ollut vuorovaikutuksessa tekoälyä hyödyntävien työkalujen kanssa. Tutkimus korostaa sukupolvien välistä eroa, sillä vain 9 % kokonaismäärästä raportoi päivittäisestä tekoälyn käytöstä, kun taas luku nousee 18–35-vuotiaiden keskuudessa 19 %:iin.

Tekoälyn integroiminen vakuutuspalveluihin ei ole ilman kiistoja, kuten tutkimus osoittaa. Vakuutuksenottajilta on ilmeinen halukkuus hyödyntää tekoälyä rutiinitehtävissä; 41 % on valmis käyttämään tekoälyä vakuutuslomakkeiden täyttämisessä ja tilaamisprosessissa. Kuitenkin, kun on kyse tekoälyn tekemisestä itsenäisistä päätöksistä – kuten vahinkoilmoitusten analysoinnista tai vakuutushintojen asettamisesta – hyväksyntälukemat laskevat merkittävästi, 30 % ja 28 % vastaavasti. Guidewiren Patrick Soulignac huomauttaa selkeästä erosta ihmisten mukavuustasoissa tekoälyn avun ja autonomian suhteen.

Asiakkaiden mieltymykset vakuutusyhtiöihin yhteydenpidossa pysyvät perinteisinä, 71 % suosii puhelinyhteyttä sähköpostin (43 %) tai kasvotusten tapaamisten (26 %) sijaan. Lisäksi, chatbottien ja sosiaalisen median kanavien käyttöaste pysyy kokonaisuutena matalana, vaikka nuorempi ikäryhmä on kaksi kertaa todennäköisempi käyttämään chatboteja.

Kun on kyse reaaliaikaisten tietojen jakamisesta vakuutusyhtiöiden kanssa, esimerkiksi käytön mukaan määrittyvien vakuutusmallien osalta, vain 13 % vastaajista osoitti kiinnostusta liiketietojen jakamiseen ja 17 % omaisuuden sijainnin jakamiseen. Tämä epäröinti heijastelee laajempaa skeptisismiä uusia tekoälysovelluksia kohtaan vakuutussektorilla Ranskassa.

Vaikka mielipiteet ovat hajanaisia, vakuutusyhtiöt edistävät tekoälyhankkeitaan. Tutkimuskumppani Sopra Steria Nextin Philippe Ploteau huomaa siirtymän kohti järjestelmällisempää tekoälyn kokeilua vakuutusalalla. Aikaisemmin lähestymistapa oli jonkin verran satunnaista, mutta nyt kohti on rakentumassa systemaattinen panostus tiettyihin tekoälyn sovelluskohteisiin.

Tutkimus tehtiin haastattelemalla 1 058 ranskalaista vakuutuksenottajaa Lontoossa sijaitsevan Censuswiden toimesta helmikuussa 2024. Osallistujat olivat niitä, jotka olivat äskettäin hankkineet tai uusineet vakuutuspoliisin tai viimeisen vuoden aikana tehneet korvausvaateen.

Tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia:

1. Kuinka ranskalaiset kuluttajat suhtautuvat tekoälyyn vakuutuksissa?
Ranskalaiskuluttajat ovat yhä enenevässä määrin vuorovaikutuksessa tekoälytyökalujen kanssa vakuutuksissa, 59 %:lla on käytetty tekoälytyökaluja. He ovat kuitenkin varauksellisia tekoälyn tekemiin itsenäisiin päätöksiin, kuten vahinkoilmoitusten analysointiin tai hinnoitteluun.

2. Mikä on sukupolvien välinen asenne tekoälyä kohtaan vakuutuksissa?
Tutkimus osoittaa sukupolvien välisen eron, missä tekoälyn päivittäiskäyttö on merkittävästi yleisempää 18–35-vuotiaiden keskuudessa, 19 %:lla, verrattuna 9 %:iin kokonaismäärästä.

3. Mikä ovat suosituimmat yhteydenpitomenetelmät vakuutusyhtiöiden kanssa?
Perinteiset menetelmät ovat edelleen suosittuja; 71 % asiakkaista suosii puhelinyhteyttä, 43 % käyttää sähköpostia ja vain 26 % valitsee kasvotusten tapaamisen.

4. Ovatko ranskalaiset kuluttajat valmiita jakamaan reaaliaikaista tietoa vakuutusyhtiöiden kanssa?
Yleisesti ottaen vakuutuksenottajilla on epäröintiä jakaa reaaliaikaista tietoa vakuutusyhtiöiden kanssa, vain 13 % on kiinnostunut jakamaan liiketietoja ja 17 % omaisuuden sijainnin jakamisesta.

Keskeiset haasteet ja kiistakysymykset:
– Tasapainottaa tekoälyn käyttöä tehostetun tehokkuuden ilman ihmisten valvonnan vähenemistä voi aiheuttaa eettisiä ja käytännöllisiä huolia.
– Vakuutuksenottajien vakuuttaminen luottamaan tekoälyyn herkissä tehtävissä, kuten vahinkojen arvioinneissa tai hinnoittelussa, on edelleen haasteellista.
– Tietosuoja- ja tietoturvahuolien käsitteleminen reaaliaikatiedon keräämisessä tekoälyn prosessointia varten vakuutusalalla.

Tekoälyn edut vakuutusalalla:
– Tekoäly voi käsitellä korvausvaatimuksia nopeammin, parantaen tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
– Chatbottien ja tekoälyn työkalujen avulla voidaan hoitaa rutiininomaisia tiedusteluja, vähentäen työmäärää ihmisille.
– Ennakoiva analytiikka voi auttaa vakuutusyhtiöitä arvioimaan riskejä paremmin ja räätälöimään politiikkoja yksilöllisiin tarpeisiin.

Tekoälyn haitat vakuutusalalla:
– Vähentynyt ihmiskontakti voi johtaa henkilökohtaisen kosketuksen puutteeseen asiakaspalvelussa.
– Tekoälyjärjestelmät voivat mahdollisesti sortua syrjintään, elleivät ne ole asianmukaisesti koulutettuja ja säänneltyjä.
– Riippuvuus tekoälystä voi aiheuttaa yksityisyyden ja tietoturvauhkia, kun tietojen kerääminen lisääntyy.

Liittyvät linkit:
Artikkelin kontekstin mukaisesti, tässä linkit pääalueisiin osallistuneisiin pääorganisaatioihin:

Guidewire: Vakuutusohjelmistojen tarjoaja, joka teki tutkimuksen.
Sopra Steria: Mainittu IT-palveluyritys tutkimuksen kumppanina.
Censuswide: Lontoossa sijaitseva markkinatutkimusyritys, joka suoritti kyselyn.

Varmista, että linkit ovat oikein ja johtavat mainittujen organisaatioiden pääverkkosivuille.

Privacy policy
Contact