Meksika, 2024-2030 Ulusal Yapay Zeka Gündemi’ni Belirliyor

İleriye Dönük Bir Yapay Zeka Stratejisi Başlatma

Devrim niteliğinde bir işbirliği çabası, Senatör Alejandra Lagunes Soto Ruíz liderliğinde Meksika’nın 2024-2030 Yılları Ulusal Yapay Zeka (YZ) Gündemi’nin tanıtılmasına sebep oldu. 13 ay süren geniş kapsamlı işbirliği sonucu oluşan strateji, yasama camiası, UNESCO, kamu ve özel sektörden uzmanlar, akademi, organize sivil toplum, uluslararası ve bağımsız kuruluşlar ile geniş halkın katkıları doğrultusunda şekillendirilmiştir ve Ulusal Yapay Zeka İttifakı koordinasyonunda yürütülmüştür.

İlerici Bir Teknoloji Ekosistemi İçin Mavi Çizge

Kapsamlı politika belgesi, Meksika’da YZ’nin toplumsal, ekonomik ve eğitim alanlarında kapsayıcı büyümenin temel gücü olarak tanımlandığı bir referans çerçevesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Teklif, YZ manzarasındaki bilimsel araştırma, teknolojik ilerleme ve etik ve adil inovasyon ve girişimcilik rehberliği oluşturmak üzere şekillendirilmiştir.

Teklifte ele alınan konular arasında kamu politikası ve haklar; eğitim ve iş piyasaları; siber güvenlik ve risk yönetimi; cinsiyet, kapsayıcılık, ve sosyal sorumluluk; ayrıca altyapı ve veri işlemeye dair hususlar bulunmaktadır.

Kapsamlı ve İşbirlikçi Yönetişim

Senatör Lagunes, insan ve çevresel hakları YZ ilerlemesinde sağlama ve koruma konusunda merkezi bir rol oynayan kamu politikası tavsiyeleri, düzenleyici uygulamalar ve yönetişimi vurgulamıştır. Bu girişim, Meksika’yı, kapsayıcı ve adil bir teknolojik gelişim için küresel YZ tartışmalarının öncüsü olarak konumlandırmaktadır.

Meksika Küresel YZ Ekonomisinde

Üzerinde toplam 220 saatlik diyalogla oluşturulan bu projeye 340’tan fazla uzman ve 3,000’den fazla eğitimli birey katılmıştır. Gündem, YZ teknolojisinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar katkı yapabileceğine dikkat çekmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’ndan bir ilgili çalışmada, YZ’nin yükselişinin otomasyon yoluyla 2025 yılına kadar 85 milyon işi etkileyebileceği ancak aynı zamanda 97 milyon yeni istihdam fırsatı yaratabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, senatörün bahsettiği bir Goldman Sachs raporuna göre, YZ ve otomasyon dünya çapında 300 milyon işi etkileyebilir. Aynı zamanda, iş görevlerinin %18’inin YZ yoluyla otomatik hale gelebileceği ve gelişmiş pazarlarda yeni pazarlardan daha büyük bir etkiye sahip olabileceği tahmin edilmektedir.

2023 Latin Amerika Yapay Zeka Endeksi’ne (ILIA) göre, Meksika 48.55 puan alarak bölgede beşinci sırayı almakta ve YZ düzenlemeleri ve uygulamalarında ilerleme yapılması gerekliliği konusunda acele edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Meksika’nın yeni bir dijital dönemle karşı karşıya kaldığı bir ortamda, Senatör Emilio Álvarez Icaza Longoria dijital devrimin potansiyel fırsatları ve tehditleri hakkında devam eden tartışmaların önemini vurgulamış ve bu dönüşümsel dönemi yönetmek için bir rehber kitabının eksikliğine dikkat çekmiştir.

Meksika’nın 2024-2030 Yılları Ulusal YZ Gündemi’ne ilişkin ilgili gerçekler:

– Meksika, yerel YZ ekosistemlerini geliştirmek için kullanılabilecek önemli bir dijital yetenek havuzuna sahip olduğu için tanınmaktadır; ancak şu anda nitelikli profesyonellerin daha iyi fırsatlar arayışında göç ettiği bir “beyin göçü” sorunuyla karşı karşıyadır.

– Ülkelerin inovasyon performansını değerlendiren Global İnovasyon Endeksi 2022, Meksika’nın yaratıcı çıktılar gibi alanlarda güçlü noktalara sahip olduğunu ancak araştırma ve geliştirme gibi alanlarda geri kaldığını ve bu durumun YZ’nin ilerlemesi için kritik olduğunu vurgulamıştır.

– OECD, Meksika gibi ülkelerin, YZ ve otomasyon tarafından şekillendirilen geleceğin iş gücüne hazırlamak için dijital beceriler eğitimine ve eğitimine öncelik vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

Temel Sorular ve Yanıtlar:

S: Meksika’nın bir YZ stratejisini uygularken karşılaşabileceği zorluklar neler olabilir?
Y: Meksika, yeterli yatırımı sağlama, YZ ile ilgili alanlardaki beceri açığını kapatma, veri gizliliği ve fikri mülkiyeti koruma, farklı sosyoekonomik gruplara teknolojiye adil erişimi sağlama gibi zorluklarla karşılaşabilir.

S: YZ Meksika iş piyasasını nasıl etkileyebilir?
Y: YZ bazı işleri otomasyon yoluyla yerinden edebilirken yeni iş kategorileri yaratabilir; bu durum, iş gücünün yeniden eğitilmesi ve becerilerinin geliştirilmesini gerektirecektir. Karar vericiler, işçiler için sorunsuz bir geçiş sağlamak için bu dinamikleri dengeleme ihtiyacı hissedeceklerdir.

S: Meksika’nın YZ stratejisinden hangi tartışmalar çıkabilir?
Y: Tartışmalar, YZ’nin etik kullanımı üzerine tartışmaları, gözetleme endişelerini, YZ sistemlerindeki potansiyel önyargıları ve ayrımcılığı, YZ’nin işsizliğe ve eşitsizliğe etkilerini içerebilir.

Avantajlar ve Dezavantajlar:

Milli bir YZ stratejisinin uygulanmasının avantajları şunları içerebilir:
– Ekonomik büyüme ve uluslararası piyasada artan rekabetçilik.
– Yüksek nitelikli iş imkanlarının yaratılması.
– Çeşitli sektörlerde verimlilik ve üretkenlik açısından büyük ölçekli iyileştirmelerin potansiyeli.
– Eğitim ve araştırma kapasitelerinin ilerletilmesi.

Dezavantajlar ise şunları içerebilir:
– Otomasyona duyarlı sektörlerde işten çıkarma riski.
– YZ teknolojileri ile ilgili etik ve gizlilik endişeleri.
– Teknolojiye erişimdeki farklılıklar, sosyoekonomik eşitsizlikleri kötüleştirme riski.
– Hızla gelişen YZ teknolojilerini regüle etme zorlukları, inovasyonu engelleme riski.

Meksika gibi YZ stratejileri geliştiren ülkeler için geçerli olabilecek araştırmaları yapan ve yönlendirmeler sağlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ana etki alanına ait ilgili bağlantı: OECD

Ve inovasyon göstergelerine referans vermek için Küresel İnovasyon Endeksi ana alanına ait bağlantı: Global Innovation Index

Lütfen, bu URL’leri doğrulamak benim mevcut ayarlarım nedeniyle mümkün değildir. Ancak, bu alanlar yaygın olarak başvurulan ve saygın kuruluşlar tarafından sürdürülen bağlantılardır, bu nedenle büyük olasılıkla geçerli olacaklardır.

Privacy policy
Contact