Uppkommande trend: AI och Web3-sammanflätning främjar innovativ forskning och utveckling

Aktuella trender inom krypto indikerar en dynamisk sammanflätning av generativ artificiell intelligens (AI) och Web3, vilket visar på en aktiv domän inom fältet. Innovationer framträder, inklusive decentraliserad datorberäkning, AI med nollkunskapsbevis, mindre grundläggande modeller, decentraliserade dataplattformar och AI-fokuserade blockkedjor. Dessa insatser rör sig mot etablerandet av Web3-infrastruktur för att hantera AI-uppgifter.

Motsägelser och synergi mellan centraliserad AI och den decentraliserade naturen hos Web3

Juxtapositionen av den centraliserade naturen hos generativ AI med principerna för Web3:s decentraliserade paradigm startar en debatt om teknologisk samstämmighet. Trots detta ligger konstruktionen av teknologiska portar med AI till grund för Web3:s utveckling och öppnar dörren för flera integrationer.

Att öppna finansiella vägar för integrering av AI och Web3

Kanske en mindre utforskad men givande väg för att integrera AI och Web3 är den finansiella, snarare än rent tekniska, vägen. De programmerbara finanskapaciteterna och insamlingsmekanismerna inom krypto kan ange en stor utmaning på dagens marknad för generativ AI – det av att finansiera öppenkälla generativ AI-modeller.

Att tackla finansieringsparadoxen för öppen källkods AI

Trots innovationsvågen inom decentraliserade generativa AI-modeller, växer beroendet av centraliserade AI-tekniker fortfarande, vilket väcker oro. Blockkedjeteknik ses som ett bättre alternativ till den växande centraliserade AI-kontrollen hos stora teknikföretag. Dock finns det en växande klyfta som hindrar den praktiska användningen av decentraliserade AI-plattformar.

Den öppna-webb-AI-bubblan och dess finansieringsbrist

De senaste åren har sett en boom inom öppenkälls generativa AI-innovationer, vilka utmanar etablerade plattformar som de från OpenAI/Microsoft och Google. Projekt som Metas Llama och startups som Mistral har fått betydande finansiering, vilket antyder en välmående ekosystem. Ändå, vid närmare undersökning, framträder en underliggande utmaning med finansiell grund, vilket avslöjar den hårda verkligheten av finansieringsrestriktioner för banbrytande generative AI-projekt.

Användning av kryptokapitalbildning i öppenkälls AI-terräng för generativ AI

Kapitalbildningsstrategier, historiskt grundläggande inom krypto, ses som en fyr för att lösa finansieringsproblem med generativ AI. Krypto har länge använts för att förvärva kapital för Web3-initiativ vilket antyder en potentiell tillämpbarhet för öppenkälls generativ AI.

Gitcoins kvadratiska finansiering: Ett fallstudie

Gitcoin exemplifierar en Web3-plattform som potentiellt kan fungera som en mönsterlösning för öppenkällsinnovation. Användning av Gitcoins kvadratiska finansieringsmekanism för generativ AI är en potentiell väg som bidrar till teknikens utveckling.

Nya licensieringar för öppenkälls generativ AI

Ändringar i licensiering kan spela en avgörande roll där kommersiella tillämpningar som använder Web3-finansierade modeller skulle behöva lämna en del av de genererade intäkterna. Smarta kontrakt kan verkställa denna mekanism och säkerställa kontinuerligt finansieringsinflytande för öppenkälls AI-projekt.

Att hitta hållbara finansieringsmodeller för öppenkälls AI-projekt är avgörande för att upprätthålla balans inom AI-området. Utan korrekta finansieringskanaler finns en systemrisk att domänen lutande tyngst mot stängda kommersiella plattformar. Den första bron mellan Web3 och generativ AI kan därför byggas på en finansiell grund snarare än en teknisk en.

Fördelar med konvergens mellan AI och Web3
Dekentralisering: Web3 är byggt på idén om en decentraliserad internet där användarna har kontroll över sina data. Att inkludera AI i Web3 kan förbättra personaliseringen utan att äventyra användarens integritet.
Innovation: Konvergensen mellan dessa teknologier främjar innovation inom olika sektorer, inklusive finans, hälsovård och försörjningskedjehantering.
Transparens: Blockkedjetekniken inneboende i Web3 ger en oföränderlig logg, vilket tillåter transparenta AI-beslutsfattandeprocesser.
Säkerhet: Web3:s decentraliserade natur och blockkedjets kryptografi kan förstärka säkerheten hos AI-system mot skadliga attacker.

Nackdelar med konvergens mellan AI och Web3
Komplexitet: Integrationen av AI och Web3 involverar komplexa teknologier som kan medföra branta läroplaner och svårigheter i implementeringen.
Reglering: Den reglerande miljö för både AI och Web3 är osäker och varierar markant över jurisdiktioner, vilket skapar potentiella utmaningar för en vidsträckt användning.
Resurskrävande: Båda teknologierna kan vara resurskrävande och kräva betydande beräkningskraft, vilket kan leda till bekymmer kring hållbarhet och miljöpåverkan.
Skalbarhet: Trots att blockkedjen erbjuder många fördelar, kan den nuvarande tekniken stöta på skalbarhetsfrågor när efterfrågan på resurser för att köra sofistikerade AI-algoritmer ökar.

Viktiga frågor och svar
Hur kan vi uppnå en balans mellan AI:s behov av centraliserade data och den decentraliserade naturen hos Web3?
Genom att innovera inom decentraliserad datalagring och beräkning samt utveckla AI-modeller som är anpassade för decentraliserade miljöer.
Vilka är de centrala bidragen av AI till Web3-ekosystemet?
AI kan erbjuda intelligent automatisering, prediktiv analys och förbättrade användargränssnitt för Web3-applikationer.
Hur bidrar Web3 till utvecklingen av AI?
Web3 tillhandahåller en decentraliserad infrastruktur där AI-modeller kan operera transparent och där data och belöningar kan delas mer rättvist.

Viktiga utmaningar och kontroverser
Interoperabilitet: Smidig interaktion mellan olika blockkedjeplattformar och AI-system är fortfarande ett hinder för att skapa ett sammanhållet ekosystem.
Dataskydd: Trots att decentralisering främjar integritet, måste användningen av AI inom Web3 fortfarande följa integritetslagar som GDPR.
Immaterialrätt: Det pågår diskussioner om ägarskapet och kontrollen av AI-genererat innehåll inom det decentraliserade Web3-området.

Relaterade länkar
För mer information om blockkedjeteknik, besök den officiella webbplatsen för Ethereum, som är en av de ledande blockkedjeplattformarna för att bygga decentraliserade applikationer: Ethereum.
För att utforska koncepten inom artificiell intelligens och dess framsteg kan du besöka sidan för en ledande AI-forskningsorganisation som DeepMind: DeepMind.
För att lära dig mer om snittmötet mellan AI och rättsliga ramverk som GDPR, kan en bra startpunkt vara officiella resurser från Europeiska unionen: European Union.

Privacy policy
Contact