Trendar i AI-sektoren: Frå Meta til Nye Startups

Erfarne fagfolk innan kunstig intelligens (AI) forlet Meta, trass i selskapet sin fremste posisjon i bransjen. Denne aukande trenden har store implikasjonar både for Meta og AI-sektoren som heilskap.

Hovudårsaka til desse avskilsla er frustrasjonen til tilsette som berre får bruke AI til eksisterande og suksessrike produkt, i staden for å kunne utforske eksperimentelle prosjekt. Denne avgrensinga har ført til at mange AI-fagfolk no ser etter moglegheiter andre stadar.

Medan det er høg etterspurnad etter AI-talenter, har sosiale medier-giganten Meta gjort tiltak for å tiltrekkje AI-ingeniørar med attraktive pakker og fordeler. Likevel slit selskapet med å behalde AI-teamet sitt, då fleire nøkkelpersonar heller vel å slutte seg til AI-startups. I eit forsøk på å behalde dei, har Meta sin administrerande direktør Mark Zuckerberg personleg teke kontakt med desse fagfolka og tilbydd store løner og fordeler.

Dei siste vekene har Meta sett avskil av minst tre høgtståande AI-tilsette. Direktør for Generativ AI Devi Parikh, forskingsvitar Abhishek Das og direktør for ingeniørarbeid Erik Meijer har alle forlate selskapet. Meijer, som tidlegare leia ein gruppe som arbeidde med maskinlæring-infrastruktur, heldt fram med arbeidet sitt sjølv om dei fleste i teamet vart sagt opp i 2022. No har han likevel valt å forlate Meta for å starte sin eigen AI-startup, trass i lukrative tilbod frå andre leiande selskap i bransjen. Parikh og Das deler liknande synspunkt.

Det vert stadig vanlegare for leiande AI-fagfolk å føretrekke å arbeide med Language Learning Models (LLM) utanfor dei store teknologiselskapa. Meta sjølv har opplevd ein eksodus på meir enn 30% av sine AI-prosjekt-tilsette sidan byrjinga av 2023. Denne trenden kjem av behovet for betre tilgang til databehandlingsressursar og motviljen til store teknologiselskap i å investere i komplekse eksperimentelle prosjekt, trass i at dei økonomiske ressursane til å trene LLMs.

Avskila til AI-fagfolk frå dei største teknologiselskapa har bidrege til framveksten av firma som Anthropic, Cohere og OpenAI. Desse selskapa tilbyr innovatørar den fridomen og utviklingstakta som dei større korporasjonane ofte slit med å gje på grunn av bekymringar for marknadsturbulensar og kundereaksjonar. Trass utfordringane, er selskap som Meta med sine store ressursar truleg ikkje vil møte store hindringar for å nå sine mål innan AI i næraste framtid.

### Vanlege spørsmål
* Kvifor forlet AI-fagfolk Meta?
– AI-fagfolk forlet Meta på grunn av selskapet sin fokus på å bruke AI til eksisterande produkt i staden for å tillate eksperimentering.

* Kvar går desse fagfolkene?
– Mange av desse fagfolkene går over til AI-startups som tilbyr meir fridom og utviklingsmoglegheiter.

* Korleis prøver Meta å behalde sitt AI-team?
– Meta sin administrerande direktør Mark Zuckerberg har personleg tatt kontakt med AI-fagfolk og tilbydd attraktive lønnspakker og fordeler.

* Kva driv trenden med at fagfolk føretrekkjer å arbeide med LLM utanfor dei store teknologiselskapa?
– Trenden er drivne av behovet for betre tilgang til databehandlingsressursar og motviljen til store teknologiselskap i å investere i eksperimentelle prosjekt.

* Kva selskap har kome fram som alternativ til dei store teknologiselskapa for AI-fagfolk?
– Selskap som Anthropic, Cohere og OpenAI har blitt populære blant AI-fagfolk som søkjer ein meir innovativ og dynamisk arbeidsmiljø.

Kjelde: [Spiceworks](https://www.spiceworks.com/)

Privacy policy
Contact