George Carlin og Dudesy: Ein innovativ skilnad i AI-landskapet

George Carlin-riket har no kome til ein avtale med Dudesy, ein podcast som påstådde å ha brukt AI til å lage ein stand-up-spesialepisode i den seine komikaren sin stil. Det spesielle, med tittelen «George Carlin: Dead and Loving It,» fekk stor merksemd og visningar, men det vart snart klart at AI-påstanden ikkje var heilt nøyaktig, som tidlegare rapportert.

Søksmålet, levert av Carlin-riket, anklaga Dudesy for å kapitalisere på George Carlin sitt namn, rykte og likhet i skapinga og marknadsføringa av det spesielle. Sjølv om den faktiske forfattarskapen til den spesielle episoden vart omdisputtert, skapte tilknytinga mellom den ekte Carlin og den AI-genererte versjonen juridiske risikoar for Dudesy.

Avtalen representerer ein siger for artistar og kjendisar som kan bli råka av AI-teknologi. Carlin-riket sin advokat, Joshua Schiller, understreka makt og potensielle farar med AI-verktøy, som kan imitere stemmar, generere falske fotografier og endre videoar. Han oppfordra til rask og kraftfull handling frå domstolane for å halde AI-programvareselskap ansvarlege.

Rettsdokumenta avslørte at Dudesy allereie hadde teke grep for å fjerne den spesielle episoden og alle nemningar av Carlin frå nettplattformar etter at søksmålet vart levert. Som ein del av avtalen, er Dudesy og tilknytta selskap forbode å laste opp den spesielle episoden på nytt eller bruke Carlin sitt bilete, stemme eller likhet i framtidige innhald.

Sjølv om kopiar av den spesielle episoden framleis kan finnast på internett, vil eventuelle reopplastingar gjort av tredjepartar som ikkje er tilknytta Dudesy, ikkje bli tilskrive Dudesy. Kelly Carlin, dottera til George Carlin, ønska løysinga velkomen og uttrykte takksemd for at tiltalte handle ansvarleg ved raskt å fjerne videoen. Ho håper at denne saka fungerer som ein åtvaring om dei potensielle risikoane som AI-teknologiar medfører og behovet for å beskytte artistar, kreative og alle enkeltpersonar.

**Ofte stilte spørsmål (OSS)**

*Kva gjekk avtalen mellom George Carlin-riket og Dudesy ut på?*
Avtalen førte til at Dudesy vart forbode å laste opp stand-up-spesialen med tittelen «George Carlin: Dead and Loving It» på nytt. Dei har heller ikkje lov til å bruke Carlin sitt bilete, stemme eller likhet i framtidig innhald dei produserer.

*Kva risikoar blei peika på av søksmålet når det gjeld AI-teknologi?*
Søksmålet lyfte fram farane med AI-teknologi, inkludert evna til å imitere stemmar, generere falske bilete og endre videoar. Avtalen fungerer som ein vekkjar om dei potensielle risikoane og behovet for passande vern.

*Vil Dudesy bli halde ansvarleg for reopplastingar frå tredjepartar?*
Nei, Dudesy vil ikkje bli halden ansvarleg for nokon reopplastingar gjort av ikkje-tilknytta tredjepartar. Ansvaret ligg hos dei som sjølv vel å leggje ut materialet på nytt.

*Kva er den symbolnotisverdige tingen med denne avtalen for artistar og kjendisar?*
Denne avtalen vert rekna som ein siger for artistar og kjendisar som kan bli råka av AI-teknologi. Ho understrekar behovet for rettslege grep for å verne om rettane deira og halde AI-programvareselskap ansvarlege.

*Kor er det mogleg å finne kopiar av den spesielle episoden etter at ho vart fjerna?*
Kopiar av den spesielle episoden kan framleis finnast på internett, sjølv om eventuelle reopplastingar gjort av ikkje-tilknytta tredjepartar blir rekna som brot på avtalen.

Kjelde: Ars Technica

Avtalen mellom George Carlin-riket og Dudesy representerer ein signifikant utvikling i underhaldningsbransjen og kastar lys over dei potensielle risikoane og rettslege implikasjonane av AI-teknologi. Denne saka fungerer som ein formaning for artistar og kjendisar som er bekymra for at rettane og ryktet deira vert utnytta i den digitale tidsalderen.

Søksmålet levert av Carlin-riket anklaga Dudesy for å kapitalisere på George Carlin sitt namn og likhet i skapinga og marknadsføringa av AI-genererte stand-up-spesialen. Tilknyttinga mellom den ekte Carlin og den AI-genererte versjonen skapte rettslege risikoar for Dudesy, som førte til avtalen som forbyr dei å laste opp spesialen på nytt eller bruke Carlin sitt bilete, stemme eller likhet i framtidig innhald.

AI-teknologi har evna til å imitere stemmar, generere falske fotografier og endre videoar, noko som gjer det vitalt for artistar og kjendisar å ha proteksjonstiltak på plass for å verne om rettane deira. Denne avtalen vert sett på som ein siger for skaparar som kan vere i fare for brot frå AI-programvareselskap.

Sjølv om kopiar av den spesielle episoden framleis kan finnast på internett, vil eventuelle reopplastingar gjort av ikkje-tilknytta tredjepartar ikkje bli tilskrive Dudesy, noko som reflekterer vilkåra i avtalen. Det er viktig for dei som sjølv vel å leggje ut materialet på nytt å vere klar over dei potensielle rettslege konsekvensane.

Denne avtalen har starta ein breiare samtale om behovet for rettslege grep mot AI-programvareselskap for å halde dei ansvarlege og verne om rettane til artistar, kreative og alle enkeltpersonar. Ho kastar lys over makta og potensielle farane med AI-verktøy, og antyder naudsynet av passande vern og reguleringar i bransjen.

For meir informasjon, kan du lese den opphavlege artikkelen på Ars Technica: Ars Technica.

Privacy policy
Contact