Artificial Intelligence: A Game Changer in the Fast Food Industry

Den moderne verda omfamnar raskt krafta til kunstig intelligens (AI) for å revolusjonere ulike bransjar. Frå innhaldsproduksjon til videoredigering har AI blitt ein integrert del av kvardagen. I tråd med denne trenden har Yum! Brands, den kjende raskmatkjempen bak populære kjeder som KFC og Taco Bell, gjort eit djervt trekk mot å inkorporere AI i deira operasjonar.

Ifølgje ein rapport frå Wall Street Journal, undersøker Yum! Brands potensialet for «AI-dreivne» operasjonar, der kunstig intelligens-teknologi kan spele ein avgjerande rolle i å effektivisere matlaginga på kjøkkena deira. Selskapet ser for seg at AI skal forme nesten kvart aspekt av korleis restaurantane deira blir drive, inkludert Taco Bell, Pizza Hut, KFC og Habit Burger Grill, som det står i rapporten.

Joe Park, den digitale og teknologisjefen i Yum! Brands, understrekar selskapet sin satsing på teknologi og automatisering. Ifølgje Fox Business har Yum! Brands auka investeringane sine betydeleg på desse områda, noko som har ført til ei merkbar digital transformasjon. For tida blir omtrent 45% av salsinntektene til merket generert gjennom digitale kanalar, noko som er ein betydeleg vekst frå 2019.

Rapporten frå Wall Street Journal inkluderer òg innsikt frå den teknologisjefen i Yum! Brands, som vektlegg selskapet sin «AI-første mentalitet» for hurtigmatrestaurantar. Den teknologisjefen trur potensialet for å integrere AI i deira modell er grenselaust. For å lette operasjonane har Yum! Brands utvikla «SuperApp», ein mobilapplikasjon spesielt designa for restaurantleiarar. Applikasjonen lèt teama søkja rettleiing og assistanse ved operasjonelle spørsmål, noko som aukar effektiviteten og produktiviteten.

Adopsjonen av AI av Yum! Brands kjem på ein tid der minsteløna i California har blitt reformert og har ein betydeleg påverknad på raskmatbransjen. Med dei fleste tilsette som no tener $20 i timen, snur restaurantoperatørar seg mot AI som ein måte å redusere kostnader og auke omsetnaden på, som nemnt i same Fox Business-rapport.

Ofte stilte spørsmål:

 1. Kva er Yum! Brands?
  Yum! Brands er ei raskmatkjede som eig populære restaurantkjeder som KFC, Taco Bell, Pizza Hut og Habit Burger Grill.
 2. Korleis inkorporerer Yum! Brands AI i operasjonane sine?
  Yum! Brands undersøker bruken av AI-dreivne operasjonar for å effektivisere matlaginga på kjøkkena deira og optimere ulike aspekt ved restaurantane sine.
 3. Kor stor del av Yum! Brands sine salsinntekter er digitale?
  Omtrent 45% av merket sin inntekt blir generert gjennom digitale kanalar, noko som representerer ein betydeleg vekst samanlikna med 2019.
 4. Kva er «SuperApp» utvikla av Yum! Brands?
  «SuperApp» er ein mobilapplikasjon laga for restaurantleiarar som gjer dei i stand til å søkja rettleiing og assistanse for operasjonelle spørsmål.
 5. Kvifor snur restaurantoperatørar seg mot AI?
  Med reformasjonen av minstelønelova i California står restaurantoperatørar overfor auka arbeidskostnader, noko som får dei til å nyttiggjere seg av AI for å redusere kostnader og auka omsetnaden i møte med stigande lønnsutgifter.

Kjelda: Wall Street Journal, Fox Business

Privacy policy
Contact