AI-revolusjon på Naukri.com: Nytenking i arbeidsmarknaden

I ei banebrytande vending for å straumline arbeidsmarknaden, har Naukri.com, ein av dei fremste jobbplattformane i India, omfamna krafta til kunstig intelligens (AI) for å forbetre matchingen av søkjarar til både faste og kontraktsposisjonar. Jatin Thukral, den administrerande VP-en og leiar for Data Science på Naukri.com, delte at denne AI-reisa starta i 2011 med utviklinga av eit språkmodell referert til som taksonomi-motoren. Sidan då har Naukri.com sine AI-initiativ blomstra til å bli eit av dei mest imponerande AI-laboratoria innanfor innanlandsk rekruttering.

Veksten til AI-laboratoriet til Naukri.com har vore merksemdsverdig, med ei auking frå 15-16 medlemmar i 2020 til no over 80 vitskapsmenn og maskinlæringsingeniørar. Berre dei siste tre åra har dette talentfulle teamet skapt og implementert meir enn 500 maskinlærings-, djuplærings- og AI-modellar på tvers av ulike produkt. Med hovudmålet om å forbetre rekrutteringa held Naukri.com fram med å utnytte AI-nyvinningar for å gjere prosessen meir effektiv og effektiv.

Men korleis fungerer eigentleg Naukri.com sitt AI-dreivne system? Selskapet handterer eit imponerande tal på jobbåpningar, med over 10 lakh nye moglegheiter som dukkar opp kvar månad. På same tid nyttar meir enn ein crore jobbsøkjarar aktivt plattforma for å søke potensielle moglegheiter. Utan inngriping frå AI, ville jobbsøkjarar finne seg sjølv overvelda av omfattande lister over jobbåpningar. Heldigvis trinn Naukri.com sin AI-teknologi inn for å tilpasse jobbforslaga, og presenterer berre dei mest relevante moglegheitene for søkjarar. Denne funksjonen strammar inn og aukar hastigheita på søknadsprosessen betydeleg.

Det er viktig å merke seg at Naukri.com sine AI-evner strekkjer seg utover jobbmatching. AI-motorene som driv plattforma, analyserer ulike aspekt av rekrutteringsprosessen, inkludert ferdigheiter, stillingsnamn, profilsamandrag, firmaopplysningar og utdanningsbakgrunn. Naukri.com sine AI-dreivne produkt, som Resdex, har hatt spesielt djuptgåande innverknad på HR-rekrutterarar. Resdex sin AI forstår over 50 lakh variansar i ferdigheiter og meir enn 54 lakh variansar i stillingstitlar. Vidare, tilpassar den talentjaktopplevinga basert på oppførsel og preferansar til rekrutterarar.

Generelt sett har Naukri.com si tilnærming med AI-teknologi revolusjonert jobbsøket i India. Ved å utnytte krafta til AI for å matche jobbsøkjarar med relevante opningar og forenkle rekrutteringsprosessen for HR-rekrutterarar, har Naukri.com betydeleg auka effektiviteten og effektiviteten. Medan AI-laboratoriet på Naukri.com held fram med å vekse og nyskapast, lovar det endå fleire framsteg innanfor jobbsøk og rekruttering.

### Ofte stilte spørsmål

1. Korleis har Naukri.com nytta kunstig intelligens i jobbsøkjeprosessen?
– Naukri.com har integrert kunstig intelligens-teknologi på plattforma si for effektivt å matche søkjarar til både faste og kontraktsposisjonar, og strammar inn jobbsøkjeprosessen.

2. Korleis har Naukri.com sitt AI-laboratorium vokse over tid?
– Frå ei beskjeden gruppe på 15-16 medlemmar i 2020, har Naukri.com sitt AI-laboratorium vokse til å inkludere over 80 vitskapsmenn og maskinlæringsingeniørar dedikert til å utvikle og implementere AI-modellar på tvers av ulike produkt.

3. Kva er hovudmålet med Naukri.com sine AI-initiativ?
– Det sentrale målet med Naukri.com sine AI-initiativ er å forbetre rekrutteringsopplevelsen ved å utnytte AI-nyvinningar for å gjere prosessen meir effektiv og effektiv.

4. Korleis forenklar Naukri.com sitt AI-dreivne system jobbsøknadsprosessen?
– Naukri.com sin AI-teknologi tilpassar jobbforslaga til søkjarar og presenterer berre dei mest relevante moglegheitene. Dette forenklar og aukar hastigheita på jobbsøknadsprosessen.

5. Kva aspekt av rekrutteringsprosessen analyserer Naukri.com sin AI?
– Naukri.com sine AI-motorar analyserer ei rekke faktorar, inkludert ferdigheiter, stillingsnamn, profilsamandrag, firmaopplysningar og utdanningsbakgrunn, for å lette effektiv jobbmatching.

*Kjelde*: [Naukri.com](https://www.naukri.com/)

### Ytterlegare informasjon

Den nettbaserte jobbsøkjebransjen i India har opplevd betydeleg vekst dei siste åra. Medan fleire jobbsøkjarar søkjer seg til digitale plattformar for å finne jobbmoglegheiter, har selskap som Naukri.com sett ei stigning i brukartal og jobbinnlegg. Ifølgje ein rapport frå Statista var det indiske jobbportalmaknaden verdsett til omtrent $259 millionar i 2020 og er forventa å nå $311 millionar innan 2024. Denne veksten drivast av aukande internettavgrensing, smarttelefonbruk og behovet for betre jobbmatchingløysingar.

Nyttinga av kunstig intelligens i jobbsøkjeprosessen er forventa å ha ein djupgåande innverknad på bransjen. AI-dreivne plattformar som Naukri.com har potensialet til å føre betydeleg effektivitet og nøyaktigheit inn i jobbmatchingprosessen. Ved å analysere store mengder data kan AI-algoritmar raskt filtrere og anbefale dei mest relevante jobbmoglegheitene til jobbsøkjarar, noko som sparar dei tid og innsats. Dette gagnar ikkje berre jobbsøkjarar, men aukar også sjansane for å finne rett kandidat for arbeidsgjevarar.

Men det er også utfordringar og bekymringar knytt til integreringa av AI i jobbsøkjebransjen. Ei av hovudbekymringane er potensialet for algoritmisk skjevhet. AI-algoritmar stolar på historiske data for å gjere spådommar og anbefalingar, noko som kan introdusere skjevheter om dataen ikkje er mangfaldig eller representativ. Denne skjevheiten kan føre til urettferdig behandling eller utelating av visse grupper av jobbsøkjarar. For å takle dette, investerer selskap som Naukri.com i mangfalds- og inkluderingsinitiativ og kontinuerleg finpussing av AI-modellane sine for å sikre rettferdig og upartisk jobbmatching.

Ein annan utfordring er behovet for kontinuerleg innovasjon og forbetring av AI-modellar. I takt med at jobbmarknaden utviklar seg og nye jobbroller kjem fram, må AI-algoritmar tilpasse seg og halde seg oppdaterte for å effektivt matche jobbsøkjarar med dei nyaste moglegheitene. Dette krev kontinuerleg forsking, utvikling og opplæring av AI-modellar, noko som kan vere ressurskrevjande. Selskap i bransjen må investere i talent, infrastruktur og data for å vere konkurransedyktige og tilby nøyaktige jobbanbefalingar.

Med den aukande etterspurnaden etter nettbaserte jobbsøkplattformar og framstegane innan AI-teknologi, ser framtida for bransjen lovande ut. Selskap som Naukri.com vil halde fram med å spele ei avgjerande rolle i å koble jobbsøkjarar med arbeidsgivarar, nyttegjer AI for å tilby personlege og effektive jobbmatchingløysingar.

For meir informasjon om det indiske jobbmarknaden og Naukri.com, kan du besøkje deira offisielle nettside: Naukri.com.

Privacy policy
Contact