Deskundigen dringen aan op juridisch kader om AI in overeenstemming te brengen met mensenrechten.

Na een uitgebreide tweedaagse seminar aan de Universiteit Ibn Tufail hebben experts en academici, zowel Marokkaanse als internationale, aanbevolen om een robuuste juridische, ethische en wetgevende infrastructuur te ontwikkelen om de sfeer van kunstmatige intelligentie (AI) in overeenstemming met de overwegingen van de mensenrechten te reguleren.

Erkennend de overheersende rol van AI in de moderne tijd, benadrukten de deelnemers de noodzaak om de juridische arsenaal te actualiseren om beter gelijke tred te houden met technologische vooruitgang. Ze benadrukten het belang van het creëren van ethische kaders om het gebruik van AI-systemen te begeleiden, met als doel de bescherming van de mensenrechten en de veiligheid van de samenlevingen te waarborgen.

Het seminar, dat op een dinsdagavond werd afgesloten, was niet alleen een platform voor het bespreken van mogelijke strategieën, maar ook een gelegenheid om de sectorale coördinatie en institutionele samenwerking te benadrukken bij het aanpakken van de gevarieerde uitdagingen die AI met zich meebrengt.

AI Verbinden met Nationale Strategie

De experts en academici waren van mening dat een nationale strategie die AI en mensenrechten omvat van vitaal belang is. Ze drongen aan op de integratie van AI om nationale digitale strategieën te versterken en de digitale soevereiniteit van het land te versterken.

AI als een Instrument voor Vooruitgang van de Mensenrechten en Duurzame Ontwikkeling

Bovendien pleitten zij voor het benutten van AI-systemen om de mensenrechten te versterken door ze op te nemen in het ontwerp van openbaar beleid en deze systemen te gebruiken om de verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelen te versnellen. Het belang van het bevorderen van onderzoek en innovatie in AI voor het creëren van verantwoorde en ethische technologieën ten dienste van de mensheid werd ook benadrukt.

Bevorderen van Internationale Samenwerking in AI

Tot slot riepen de intellectuelen op tot aandacht voor internationale samenwerking op het gebied van AI, waarbij zij aanbevolen om nationale en wereldwijde AI-regelgevingen te ontwikkelen om een robuuster kader van mensenrechten en internationale partnerschappen te bevorderen.

De deelnemers moedigden belanghebbenden aan om AI te gebruiken ter ondersteuning van de mensenrechten, ter bevordering van maatschappelijke ontwikkeling en versterking van de capaciteiten van de civiele samenleving. Ze drongen ook aan op het belang van educatie via conferenties en wetenschappelijke evenementen gericht op AI en mensenrechten om bewustwording te creëren.

Privacy policy
Contact