Johtajat ennakoivat tekoälyn olevan yhtä vaikuttava kuin internet ja älypuhelimet

Kansainväliset johtajat ovat tunnistaneet tekoälyn (AI) muutosvoiman, ja monet odottavat sen vaikuttavan verrattavasti internetiin tai älypuhelimiin, paljasti Tata Consultancy Services (TCS) -tutkimus. Tutkimuksessa, johon osallistui yli 1 300 ylimmän johdon edustajaa 24 maasta, havaittiin innokas vastaanotto AI:lle, sillä 57 % ilmaisi positiivisen näkemyksen teknologian vaikutuksesta heidän organisaatioihinsa.

Vaikka innostus onkin havaittavissa, AI:n laajamittainen käyttöönotto eri toimialoilla etenee tasaisesti. Noin 27 % yrityksistä käyttää tällä hetkellä AI:ta tuottavuuden lisäämiseen, kun taas vain 15 % käyttää sitä arvon nopeampaan luomiseen. AI:n monipuoliset sovellukset näkyvät lähes kaikilla toimialoilla, parantaen asiakaskokemuksia, yksinkertaistaen laskutusta rahoitusosastoilla ja nopeuttaen innovaatiota.

Merkittävä etu AI:ssa on sen kyky vapauttaa työntekijät yksitoikkoisista ja virhealttiista tehtävistä. Yritykset, jotka omaksuvat AI:n, voivat siirtää työvoimansa kohti merkityksellisempää ja strategisesti tärkeämpää työtä. Tutkimuksen mukaan 65 % johtajista uskoo, että AI tehostaa ihmisten kapasiteettia, edistämällä luovuutta ja strategista ajattelua työntekijöiden keskuudessa.

On huomattavaa optimismia erityisesti generatiivisen AI:n ympärillä, ja sitä arvostetaan sen helppoon integroituvaan luonteen vuoksi ohjeiden ja tekstikomentojen kautta. Teknologioiden, kuten ChatGPT, esille tulemisen jälkeen käytön lisääntyminen on seurannut perässä. Arvioiden mukaan jopa puolella työvoimasta voi olla kolmen vuoden sisällä tarve generatiivisille AI-työkaluille tehtäviensä suorittamiseen, 45 % kyselyyn vastanneista liike-elämän johtajista uskoo, kun taas 41 % spekuloi suuremmasta potentiaalista.

Kuitenkin polku AI:n täyteen omaksumiseen ei ole ilman haasteita. Johtajat tunnistavat, että yrityksissä on tehtävä välttämättömiä muutoksia, jotka vaihtelevat rakenteen uudelleenjärjestelyistä, työn suunnittelusta parannettuun tietohallintoon. Haasteiden voittaminen, kuten vanhentuneiden IT-infrastruktuurien ja asiakkaiden odotusten täyttämisen, odottaa yrityksiä, jotka tarkoittavat onnistunutta AI:n integrointia.

Lähes kolme neljäsosaa organisaatioista myöntää, että niillä ei ole asianmukaisia mittareita arvioida AI:n menestystä, korostaen harkittujen strategioiden ja asiaankuuluvien suoritusmittareiden tarvetta, kuten TCS painottaa. TCS:n teknologiajohtaja Harrick Vin korostaa, että sitkeys on avainasemassa, ja liiketoiminnan kypsän AI:n kehittämisen vertaaminen maratonin juoksemiseen pikajuoksun sijaan. Hän huomauttaa laajalle levinneestä valmistautumattomuuden tunteesta yrityksissä suurimuotoisia AI-käyttöönottoja ja AI:n käyttöönoton perusmuutokset ihmisten rooleissa.

Keskeiset kysymykset ja vastaukset:

K: Mitä globaalit johtajat ennustavat AI:n vaikutuksesta yrityksiin?
V: He ennustavat, että AI:lla on yhtä merkittävät vaikutukset organisaatioihin kuin internetillä tai älypuhelimilla, ja yli puolet kyselyyn vastanneista johtajista odottaa positiivisesti tätä vaikutusta.

K: Miten AI:n nykyinen käyttöönotto yrityksissä näyttäytyy?
V: Käyttöönotto on hidas, noin 27 % yrityksistä käyttää AI:ta tuottavuuden parantamiseen ja 15 % nopeuttaakseen arvonluontia.

K: Miten odotetaan AI:n hyödyttävän työntekijöitä yrityksissä?
V: AI:n odotetaan vapauttavan työntekijät toistuvista ja virhealttiista tehtävistä, mahdollistaen heille keskittymisen luovempiin ja strategisiin toimintoihin.

K: Millaisia haasteita yritykset kohtaavat AI:n integroinnissa?
V: Haasteisiin kuuluu tarve yritysten rakenteiden uudelleenjärjestelylle, tehtävien uudelleensuunnittelulle, tarpeelle päivittää IT-infrastruktuureita, tietohallinnolle ja oikeiden mittareiden kehittämiselle AI:n menestyksen mittaamiseksi.

AI:n edut:
– Vähentää työntekijöiden taakkaa yksitoikkoisista tehtävistä.
– Parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta organisaatioissa.
– Tarjoaa valtavan innovointipotentiaalin eri aloilla.
– Edistää luovuutta ja strategista ajattelua lisäämällä ihmisten kapasiteettia.
– Generatiivinen AI helpottaa integrointia käyttäjäystävällisten ohjeiden avulla.

AI:n haitat:
– Integraatio saattaa vaatia merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja tehtävien uudelleensuunnittelua.
– Yrityksillä voi olla riittämätön IT-infrastruktuuri ja tietojenhallinnan viitekehykset.
– Mittaamisen epävarmuutta AI:n menestyksekkäässä arvioinnissa.
– Laajamittainen käyttöönotto voi aiheuttaa haasteita ihmisten roolien muutosten hallinnassa.

Keskeiset haasteet tai kiistakysymykset:
– Eettiset ja hallintaan liittyvät kysymykset koskien AI-päätöksentekoa ja ennakkoluuloja.
– AI:n vaikutus työllisyyteen ja työn siirtymisriski.
– Teknologisen hyväksymisen tahdin tasapainottaminen organisaation valmiuden kanssa.
– Yksityisyyden ja arkaluonteisten tietojen suojaaminen AI-algoritmeissa.

Liittyvät linkit:
– Lisätietoja AI-trendeistä ja näkymistä löydät Tata Consultancy Servicesin verkkosivuilta: Tata Consultancy Services.
– Jos haluat oppia lisää nykyisistä AI-sovelluksista ja tutkimuksesta, tutustu AI-keskittyneen laitoksen verkkosivuihin: DeepMind tai OpenAI.

Nämä kohdat ja linkit tarjoavat lisäkontekstia ja ymmärrystä AI:n kasvavasta merkityksestä liike-elämässä ja sen ennakoimasta muuttavasta vaikutuksesta, joka on verrattavissa internetin ja älypuhelinten vaikutukseen.

Privacy policy
Contact