JUŻ TRZY LATA DZIAŁAJĄ W NASZYM MIEŚCIE

Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu, jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej Misji z siedzibą w Broczynie. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Skupia się m.in. na pomocy osobom bezdomnym oraz uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz niesieniu pomocy ich bliskim.

Elbląski Oddział TC swą działalność zawiązał w mieście w październiku 2015r., choć nieformalnie część jego członków działałała już od 2014r. Jak wspomniano nadrzędnym celem misji jest m.in. zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz wypracowanie skutecznych metod zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym, pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, bezdomnym i potrzebującym. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel, otoczenie osób potrzebujących kompleksową opieką, aby ułatwić im powrót do normalnego życia w społeczeństwie.

Praca wolontariuszy polega w szczególności na docieraniu do osób dotkniętych marginalizacją społeczną w środowisku, w jakim żyją (streetworking). Opiera się ona na budowaniu relacji oraz wzbudzaniu motywacji do leczenia poprzez terapię w ośrodku, następnie działania postresocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata w grupie wsparcia (działalność Coffee House, Punktu Konsultacyjnego, grup samopomocowych, Mini Hostelu i mieszkania treningowego)

Misja realizuje swoje cele poprzez:

– aktywne docieranie do ludzi bezdomnych i uzależnionych w ich własnych środowiskach m.in. na ulicach i dworcach (streetworking). Cotygodniowe spotkania „Coffee House” odbywają się w piątki o godzinie 17:00 na Placu Dworcowym w Elblągu, niezależnie od pogody czy przypadających świąt. Celem działań jest poprawa jakości życia i doprowadzenie do zmiany postawy oraz sposobu myślenia ludzi ulicy oraz pomoc ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezauważanym będącym poza systemem pomocy instytucjonalnej.

prowadzenie Punkt Konsultacyjnego, w którym udzielana jest pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, współuzależnionym, członkom ich rodzin jak również bezdomnym. Świadczenie pomocy jest bezpłatne, ma charakter poradnictwa i doradztwa. Rozmowy odbywają się podczas indywidualnych spotkań na które można przyjść w czasie otwarcia punktu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 13.00 lub w innych, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Od maja br. PK działa w ramach projektu „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-doradczego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych oraz potrzebujących” i jest ono realizowane przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg.

– prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia

– kierowanie, dowóz lub zapewnienie dojazdu do ośrodków terapii uzależnień na terenie kraju, jak również wyposażenie podopiecznych w podstawowe rzeczy osobiste oraz te, które służą do utrzymania higieny,

– wsparcie, doradztwo oraz pomoc materialna i duchowa osobom przebywającym w ośrodkach, szpitalach, zakładach karnych,

– pomoc w załatwianiu formalności związanych z ubezpieczeniem, znalezieniem pracy, pomocy lekarskiej, spraw urzędowych itp.

– organizowanie akcji pomocowych dla osób, rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,

– zbiórki odzieży/ wydawanie odzieży,

– dożywianie. Raz w tygodniu wydawanie ciepłej zupy i chleba, kawy oraz herbaty. W zależności od dysponujących zasobów, również wydawanie suchego prowiantu w postaci kanapek lub innych artykułów spożywczych,

– kąpiele, strzyżenie oraz przekazywanie czystej odzieży osobom bezdomnym
i potrzebującym,

– wyprowadzanie z izolacji i alienacji społecznej poprzez udział
w konferencjach, grupach wsparcia, spotkaniach np.: „Dni Nowej Szansy”.

– integrowanie osób wyizolowanych ze społeczeństwa, udział
w przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-społecznym np.: koncerty, spektakle, mecze,

– prowadzenie Mini Hostelu, który spełnia funkcję tymczasowego mieszkania dla osób: wychodzących z uzależnienia, będących w trakcie terapii odwykowej przyjeżdżających na przepustki oraz tych, którzy zakończyli terapię, do czasu usamodzielnienia się. Mini Hostel stanowi również bezpieczne miejsce dla pacjentów, którzy po detoksykacji oczekują w kolejce na terapię długoterminową w ośrodku,

– utworzenie mieszkania treningowego, które jest zabezpieczeniem sytuacji mieszkaniowej dla osób wychodzących z bezdomności i uzależnienia, do czasu zamieszkania samodzielnym lokalu,

– kierowanie do placówek i służb pomocowych działających w zakresie pomocy socjalnej,

– współpraca z Aresztem Śledczym w Elblągu oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi
w obszarze problemów społecznych,

– aktywizacja zawodowa poprzez wdrażanie do projektów aktywizujących społecznie i zawodowo,

Szeroko rozwinięte działania organizacji mają charakter uzupełniający wobec ustawowego obowiązku samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i bezdomności. Są odpowiedzią na potrzeby osób marginalizowanych, wykluczonych społecznie m.in. bezdomnych i uzależnionych. Pozwalają na powrót osób dotychczas izolowanych do normalnego życia w społeczeństwie, aktywności zawodowej oraz rozwoju osobistego. Dają poczucie akceptacji, spełnienia oraz uczą wchodzenia w nowe role na poziomie rodziny lub innych gryp społecznych. Pozwalają odkrywać siebie, wyznaczają cele, pomagając w dążeniu do ich realizacji, a tym samym dają realną szansę na zupełnie nowe życie.

Pragnieniem liderów organizacji jest nieustanne niesienie pomocy i wychodzenie naprzeciw potrzebom innych ludzi, okazując im przy tym chrześcijańską miłość, nawet jeśli wydaje się, że zupełnie na to nie zasłużyli. Bezinteresowna pomoc, zaangażowanie, autentyczność, profesjonalizm oraz konsekwencja w działaniu, budzą zaufanie Samorządu Terytorialnego, lokalnej społeczności, jak i tych, do których skierowane jest wsparcie.

Dzięki realizacji opisanych zadań, do najbardziej potrzebujących dociera pomoc materialna, psychologiczna i terapeutyczna. Przede wszystkim jednak, podopieczni TC otrzymują wsparcie duchowe, zrozumienie i zachętę do podjęcia starań o lepsze życie. Z form pomocy, jaką oferuje organizacja korzystają nie tylko osoby z grupy ryzyka wykluczenia społecznego, dotknięci bezdomnością, uzależnieniem, współuzależnieniem, bezrobociem czy chorobami, ale także osoby samotne, poszukujące chrześcijańskich wartości w swoim życiu.

Dzięki oferowanemu wsparciu mogą oni jeszcze powrócić do życia społecznego jako zdrowi mieszkańcy naszego miasta. Udzielenie pomocy uzależnionym oraz otoczenie wsparciem członków ich rodzin zapobiega również dalszemu wykluczeniu społecznemu.

Poprzez działania jakie realizuje organizacja zwiększona została także dostępności pomocy informacyjno-edukacyjnej, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem. Dzięki temu mogą oni uzyskać rzetelne informacje o dostępnych formach terapii w placówkach ambulatoryjnych, stacjonarnych oraz samopomocowych oraz otrzymać pomoc w rozpoczęciu leczenia. Można zatem stwierdzić, że opisane działania organizacji wzmacniają sytuację społeczną i pomagają włączyć do życia osoby dotychczas wykluczone. Tak więc, cel Misji niesie za sobą konkretne, pozytywne zmiany postaw życiowych osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i uzależnionych.

Działaniami prowadzonymi przez „Teen Challenge” Chrześcijańską Misję Społeczną objęte są nie tylko osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone ryzykiem wykluczenia, uzależnione oraz bezdomne kobiety i mężczyźni w różnym wieku, ale także młodzież, zarówno chcąca się uchronić przed uzależnieniem, jak i borykająca się
z problemem uzależnienia.
Oferta jest także dla rodziców i opiekunów, którzy chcą wiedzieć jak zapobiec uzależnieniu swojego dziecka oraz dla tych, którzy chcą pomóc dziecku w związku z jego uzależnieniem lub podejrzeniem uzależnienia. Ze wsparcia organizacji korzystają osoby samotne, starszei niepełnosprawne, również samotne matki z dziećmi i ubogie rodziny. W ramach profilaktyki także młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych.

Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu, jest pierwszą i obecnie jedyną organizacją w mieście, która realizuje swoje cele poprzez realizację kluczowego zadania, jakim jest program „Coffee House” – bezpośrednie docieranie do osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i uzależnionych w ich własnych środowiskach ( ulica, dworzec). Działania realizowane są przez cały rok. Podczas cotygodniowych spotkań wydawany jest m.in. ciepły posiłek, zaś po posiłku prowadzone są rozmowy z osobami wykluczonymi społecznie oraz ryzyka wykluczenia, by móc je zachęcić i wdrożyć w dalszą pomoc i pracę nad problemami. Regularne spotkania pozwalają na bliższe poznanie osób wykluczonych oraz problemów z jakimi się borykają. Budowanie relacji opartej na zaufaniu jest niezbędne do dalszej pracy z osobą uzależnioną i/lub bezdomną oraz wdrożenie jej w dalszy system pomocowy w ramach działalności organizacji. Dlatego organizacja traktuje „Coffee House” jako priorytetowe narzędzie w swojej pracy. Na prowadzone spotkania, przychodzi od ok. 50 do 70 osób. Przede wszystkim są to osoby bezdomne, odrzucone, pozostające w problemie alkoholowym, a także wykluczeni z życia społecznego kobiety i mężczyźni w różnym przedziale wiekowym. Wszystkie działania prowadzone przez organizację, począwszy od bezpośredniego kontaktu z osobami bezdomnymi i uzależnionymi (streetworking) po kolejne już opisane, pokazują wiele korzyści płynących z tych form pomocy. Wskazały zakres autentycznych potrzeb osób chcących wyjść z bezdomności i uzależnienia (stąd taki kierunek działań), jak również ich skuteczność.

Największym osiągnięciem dla organizacji jest fakt, iż wciąż poszerza ona zakres swojej działalności o nowe rozwiązania niezbędne dla potrzeb osób uzależnionych i bezdomnych, którzy chcą zmienić swoje życie. Osiągnięciem jest również, móc widzieć zmieniające się życie ludzi, którzy nie mieli nadziei na normalne życie i akceptację drugiego człowieka. Dzięki zaoferowanej pomocy oraz chęci współpracy, wiele osób wróciło do życia
w społeczeństwie jako jego pełnowartościowi obywatele, inni zaś są na początku tej drogi. Mimo tego, iż organizacja jest „młoda”, jej starania zostały zauważone i nagrodzone. W 2016r. organizacja otrzymała wyróżnienie w
XIII edycji Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych. W 2017r. inicjatywa Coffee House prowadzona wśród osób bezdomnych i uzależnionych, została wyróżniona w konkursie „Godni naśladowania” organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zaś w grudniu tego samego roku, organizacja została laureatem nagrody w XIV edycji Konkursu im. dr. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych (Mini Hostel).

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z oferty pomocowej jaką oferuje elbląski Oddział Teen Challenge kontakt poniżej:

Osobisty

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 13.00

ul. Związku Jaszczurczego 17 (były hotelowiec)

parter pok.27- 28

Telefoniczny pod numerami telefonów:

503-555-022

530-516-972

603-257-997