Kasa ” Kukiza „.

Dziś rano na jednym z portali znalazłem wpis odnoszący się do artykułu „Pi…ol się Kukiz”

zdjęcie profilowe użytkownika Zbyszek Dolinski

Zbyszek Dolinski   

”  Tysiące ludzi oszukał ten facet,mam nadzieje ze odejdzie z polityki „

 


Zawsze można uznać, że tego typu wpis to zwyczajny hejt, ale sprawdzić w czym rzecz należy. Ot, taki dziennikarski obowiązek. No i wyszło, że pan Zbigniew ma sporo racji ponieważ… jak wynika ze sprawozdania finansowego KWW Kukiz’15, na koniec wyborów na koncie komitetu pozostało

         246 161,20  zł

Kwota nie jest zawrotna przyjmując, że wpływy komitetu wynosiły 3 123 136,79 zł. 

Zobowiązania komitetu wyniosły zaś 531,36 zł i dotyczyły usługi spółki Polska Press.

Odejmując owe kwoty pozostaje kwota 245 629,84 zł,  którą Komitet Wyborczy Wyborców… I znów trzy kropki, ponieważ nie wiadomo, co z tą kwotą się stało.

 


§ 1. W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami komitet wyborczy partii politycznej przekazuje ją na fundusz wyborczy tej partii.
§ 2. W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami koalicyjny komitet wyborczy przekazuje ją na fundusze wyborcze partii wchodzących w skład koalicji wyborczej w proporcji ustalonej w umowie koalicyjnej, a w razie braku stosownych postanowień w umowie – na rzecz organizacji pożytku publicznego. O przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy informuje właściwy organ wyborczy w terminie 7 dni od dnia jej przekazania.
§ 3. W przypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami przez komitety wyborcze, o których mowa w art. 88 zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji-90, komitety te przekazują ją na rzecz organizacji pożytku publicznego. O przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy informuje właściwy organ wyborczy.

 

 

 

 

 


kww kukizArt. 88. kodeks wyborczy

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji

§ 1. Funkcję komitetu wyborczego organizacji pełni organ organizacji upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz.


Jak widać, artykuł 88 kodeksu wyborczego nie dotyczy KWW Kukiz’15,  którego pełnomocnik finansowy Paweł Lucjan Górecki dostał od wyborców Pawła Kukiza ćwierć miliona złotych, które zupełnie spokojnie może przeznaczyć na… I kolejne trzy kropki.
Właśnie owe trzy kropki to jedna z większych luk kodeksu wyborczego, dzięki której z procesu wyborczego można by było  zrobić  całkiem lukratywne zajęcie.

Dla porównania cała kwota, jaka wpłynęła na konto KWW „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna, wyniosła

78 145,17 zł

      i była około 4 razy mniejsza od „napiwku”, jaki pozostał po wyborach na koncie KWW Kukiz’15.


Kwota ta jest wolna od podatku i w wyniku luki prawnej w artykule 132 kodeksu wyborczego nie może być przekazana ani na rzecz Skarbu Państwa ani na rzecz organizacji pożytku publicznego i w związku z tym jest całkowicie legalnym napiwkiem dla pełnomocnika finansowego, który zgodnie z zakresem jego upoważnienia  ma nadal prawo  do dysponowania tym  kontem.
Bardzo fajnej analizy wydatków dokonał na stronie http://www.vagla.pl/node/183

Komitety, biorące udział w wyborach powszechnych 2015 Przychody Wydatki Udział % w ogólnych kosztach Uzyskane mandaty w Sejmie Wydano % limitu komitetu
Komitety, które uzyskały mandat w Sejmie: 87 276 367,67 zł 86 883 696,66 zł 87,41% 460
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 30 480 000,00 zł 29 656 020,00 zł 29,84% 235 97,63%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 29 531 848,60 zł 29 415 998,51 zł 29,59% 138 99,53%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 13 272 550,28 zł 13 122 215,51 zł 13,20% 16 46,56%
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 10 564 326,77 zł 11 551 946,32 zł 11,62% 28 44,64%
Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” 3 123 126,79 zł 2 887 178,39 zł 2,90% 42 11,33%
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka 304 515,23 zł 250 337,93 zł 0,25% 1 30,65%
Inne komietety wyborcze (tj. pozostałe 110 komitetów) 11 418 362,24 zł 12 513 787,07 zł 12,59% 0

Ktoś teraz mógłby pokusić się o obliczenie „kosztu” jednego mandatu dla poszczególnych komitetów „biorących”. Będzie to jednak trudne, ze względu na odrębności kampanii do Sejmu i do Senatu (niektóre komitety wystawiały wszak kandydatów i do Sejmu i do Senatu, a niektóre nawet uzyskały mandaty i w jednej i w drugiej Izbie Parlamentu). Gdyby chodziło tylko o mandaty w Sejmie, to – uwzględniając liczby mandatów uzyskanych przez komitety oraz sumy wydatków w kampanii – jeden mandat Prawa i Sprawiedliwości kosztował 126 195,83 zł, mandat dla posła Platformy Obywatelskiej kosztował 213 159,41 zł, jeden mandat dla PSL kosztował 820 138,47 zł, .Nowoczesna za mandat zapłaciła 412 569,51 zł. Najmniej za mandat zapłacił Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”, bo 68 742,34 zł (a jednocześnie – o czym wyżej – komitet ten wykorzystał jedynie 11,33% limitu wydatków). 


Piotr Waglowski Senat 2015Również jako ciekawostkę dodam, że Komitet Wyborczy Partia Razem dysponował limitem wydatków w wysokości 24 999 088,26 zł, z czego pozyskał 354 375,00 zł, a wydał 353 526,06 zł (wydał zatem 1,41% limitu wydatków). Natomiast Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni dysponował limitem w wysokości 26 700 245,73 zł, pozyskał 7 124 174,84 zł, a wydał 8 027 474,69 zł (czyli 30,07% limitu wydatków).

No i może jeszcze Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi, który miał limit 12 119 653,43 zł, pozyskał 109 756,39 zł, a wydał 126 908,24 zł (tj. 1,05% limitu).

W internecie dostępna jest instrukcja finansowa obowiązująca w KWW Kukiz’15 podczas wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2015, która zawiera dwa dość dziwne zapisy, nigdy chyba nie realizowane przez wolontariuszy KWW Kukiz’15: „Zabrania się przyklejania plakatów i ulotek oraz malowania haseł wyborczych na chodnikach, elewacjach budynków, wiatach na przystankach komunikacji publicznej” oraz ” Zabronione jest przeprowadzanie przez kogokolwiek zbiórek publicznych na potrzeby komitetu wyborczego.”

Jest też i jakby bardziej oczywisty zapis, że „Wytwarzanie i publiczna prezentacja materiałów wyborczych może mieć miejsce tylko za zgodą KWW „Kukiz’15”. I tu jest pies pogrzebany, ponieważ pan Paweł Lucjan Górecki oszczędzając na kampanii wyborczej  oszczędzał „dla siebie”….?

Warto się zastanowić dlaczego pada tak poważne oskarżenie wobec poważnego człowieka, przez którego ręce przeszły ponad 3 miliony złotych pochodzące z wpłat zwolenników Pawła Kukiza wymienionych z imienia i nazwisko w rejestrze wpłat dostępnym tu: http://kwwkukiz15.pl/
Rejestr dostępny jest jaki plik PDF i ma 691 pozycji na 43 kartach.

Art. 129. § 1. Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami.
§ 2. Zabrania się pozyskiwania środków przez komitet wyborczy:
1) przed dniem przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu;
2) po dniu wyborów.

Kodeks Wyborczy swoje, a sprawozdanie wpłat swoje. Nikomu to nie przeszkadza?


Pierwszą z ciekawostek jest wpis pod pozycją:

661. 2015-10-27   2015-10-26   Andrzej  Mokrzycki   Rzeszów  9 007,00   9 007,00  Wpis korygujący

Wpis ten bardzo źle świadczy o Państwowej Komisji Wyborczej i jakości jej pracy, ponieważ w kodeksie wyborczym obowiązuje zapis mówiący o 24-godzinnej ciszy wyborczej. Wybory, jak pamiętamy, przeprowadzono dnia 25.października 2015r.,   co oznacza, że koszty kampanii ponosić można było wyłącznie do dnia 23 października 2015 r.,  a co za tym idzie, nie tylko nie wolno było KWW Kukiz’15 przyjąć wpłat na koszty jej prowadzenia, ale i zaliczyć do nich jakichkolwiek kosztów dotyczących zdarzeń datowanych po 23 października 2015. Jakże różni się pragmatyka PKW od praktyki organów podatkowych wie każdy, kto postępowanie kontrolne przeszedł.

Pytanie numer jeden brzmi  zatem: ” Czy PKW zakwestionował koszty organizacji tak zwanych Wieczorów Wyborczych organizowanych przez Komitety Wyborcze Wyborców? „

 


Pozycje od 456 do 691 wpłynęły na konto KWW Kukiz’15 już w czasie trwania ciszy wyborczej, w trakcie trwania wyborów lub po nich.

Najciekawszym wpłacającym w tej kategorii jest obecny poseł z okręgu numer 34 Andrzej Kobylarz, jeden z nielicznych posłów z wykształceniem zawodowym, do niedawana prezes Spółki „Weko” importującej węgiel do Polski z Obwodu Kaliningradzkiego za pomocą barek.

 

Wpływ               Wysyłka       Wysyłający            Zamieszkały      Kwota         Suma wpłat

584.  2015-10-28   2015-10-23   Andrzej  Kobylarz   Domachowo    11 002,00      11 002,00

 

 

Przypadek posła Andrzeja Kobylarza jest flagowym przykładem naruszenia ducha kodeksu wyborczego, ponieważ poseł przez cały okres swej kampanii wyborczej korzystał z drobnych wpłat ludzi wierzących w Pawła Kukiza, po czym, w dniu bezpośrednio poprzedzającym ciszę wyborczą dokonał wpłaty, która zasiliła ” prywatne konto”… byłego pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.


Komitet Wyborczy Wyborców jest bytem prawnym ulotnym – nie ma osobowości prawnej,  a jego zdolność prawna jest ograniczona zapisami kodeksu wyborczego.

Jego byt prawny rozpoczyna rejestracja, a kończy przyjęcie sprawozdania finansowego  i z dniem jego przyjęcia Komitet Wyborczy Wyborców znika jak kamfora. Co ciekawsze, dostęp do konta owego komitetu ma nadal jego pełnomocnik jako osoba fizyczna znana bankowi z imienia i nazwiska. Pełnomocnik ten nie może też przelać środków z rachunku na cele inne niż zapłata za koszty kampanii wyborczej.

 

Art. 104 Kodeksu Wyborczego: Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.


 

Pytanie numer dwa brzmi  zatem: „Czy PKW zobowiąże Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15  do zwrotu kwot przyjętych po dniu wyborów?”

 


Bo jeśli tak, to swoje pieniążki w całości dostanie nie tylko poseł Andrzej Kobylarz, ale i wielu innych polityków miedzy innymi:

Poz                                Data wpływu    Imię                                 Nazwisko                     Miejscowość                       Kwota
528. 28.10.2015 Monika Patra-Więckowska Elbląg 360,00 zł
531. 28.10.2015 Barbara Adamczyk Brzesko 3 180,00 zł
532. 28.10.2015 Kinga Szyba Murowana Goślina 575,00 zł
533. 28.10.2015 Aleksandra Urban Warszawa 1 300,00 zł
534. 28.10.2015 Mariusz Kazimierz Buława 2 000,00 zł
535. 28.10.2015 Monika Szołtysik Bytom 5 000,00 zł
536. 28.10.2015 Katarzyna Oliwa Ruda Śląska 10 000,00 zł
537. 28.10.2015 Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek Bytom 10 000,00 zł
564. 28.10.2015 Mariusz Kurzątkowski Bytom 26 250,00 zł
565. 28.10.2015 Monika Kiełczewska Grajewo 1 000,00 zł
566. 28.10.2015 Zbigniew Witold Mazurek Chełm 2 083,00 zł
568. 28.10.2015 Magdalena Jędrzejewska Włocławek 4 000,00 zł
570. 28.10.2015 Józef Brynkus Wadowice 4 000,00 zł
571. 28.10.2015 Anna Ewa Kurzątkowska Bytom 10 000,00 zł
581. 28.10.2015 Grzegorz Zawiślak Czyżowice 5 500,00 zł
584. 28.10.2015 Andrzej Kobylarz Domachowo 11 002,00 zł
585. 28.10.2015 Stanisław Tyszka Warszawa 19 155,39 zł
590. 28.10.2015 Teresa Godlewska Lublin 5 800,00 zł
603. 30.10.2015 Adam Trzebinczyk Chorzów 2 200,00 zł
612. 30.10.2015 Adam Sulewski Papiernia 5 353,00 zł
Razem : 128 758,39 zł

Co jest ciekawe – o ile zwrot nastąpi, dotyczył będzie dotyczył posłów, w tym wicemarszałka sejmu. A co z setkami drobnych ofiarodawców, którzy wspierali Komitet wpłatami po kilkadziesiąt lub kilkaset złotych?

 

Art. 130.Kodeksu Wyborczego stanowi, że ” Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy.” . Stosując zatem zasadę równości praw i obowiązków można by wywieść tezę, że cała zgromadzona na koncie nadwyżka jest własnością pana Pawła Lucjana Góreckiego ponieważ nie ma już Komitetu Wyborczego i nie ma pełnomocnika wyborczego, a jest pan Paweł Lucjan Górecki.

Korzystając z facebook’owych znajomości poprosiłem o informację dwie osoby związane z Pawłem Kukizem – pierwsza z nich nie wiedziała nic, druga stwierdziła, że prawdopodobnie pieniądze leżą i nikt nie wie, co z nimi zrobić.


 

Pytanie numer trzy brzmi  zatem: ” Czy Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15  dokona proporcjonalnego  zwrotu kwot  nadwyżek z dokonanych wpłat? „

 


Co zatem należy zrobić, o ile PKW przyjęło sprawozdanie finansowe Komitetu?

KasaSkoro PKW uznało za zgodne z prawem wpłaty, które przyszły na konto komitetu za zgodne z prawem to trzeba każdemu, kto wpłat dokonał, zwrócić po 7,8% przelanych kwot.

 

 


Jednak pozostaje pytanie co z setkami ludzi, którzy z naruszeniem prawa w dobrej wierze  wspierali akcję wyborczą Pawła Kukiza własnymi środkami drukując ulotki i plakaty i spędzając tysiące godzin na internetowej  kampanii szeptanej czy agitacji ulicznej?

 

 

 


A co ze stroną internetową, która nadal żyje i podaje informacje o sprawach nie związanych z zakończonymi wyborami, skoro od dnia 25 października 2015 r. nie przekazano jej innemu podmiotowi, a na którą wydano 4980 zł.


 

A przy okazji, na samą płatną reklamę w internecie KWW Kukiz’15 wydał prawie tyle, ile KWW „Szczęść Boże” posiadał do swojej dyspozycji.

 

Tym razem pieniądze okazały się silniejsze od modlitwy…

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.