واتساپ ویژگی تولید تصاویر ویژه با استفاده از هوش مصنوعی برای کاربران آمریکایی معرفی می‌کند.

ژایرەکەی پەیامەکان WhatsApp، یەکەمترین فرۆشیارێک بۆ بەکارهێنەرانی تایبەتیی لە ویڵایەتەوەیە ئەمریکا، کرتەبێت لە چوارچێوەی هێشتاسازی (به‌ختیاری) لە وتاری جیاواز (AI). ئەم بەڕگە نوێەوە بە زانیارییەکە زوردەڕپەرزان دەکات بۆ بەکارهێنەران بۆ وەرگرتنی وێنەکان لەپێسازی فرمونەکانی سادە، گۆشەکەی کە كۆمپانیا لە هەنووكاری ڕەشەی زانستی AI دابین دەكەن.

وەتسئەپ خوێندکارانەی و META’s AI ھەمكاریپێ کرده‌وه‌ بۆ ئاسانكردنی چێژی کە يەكخەرەكان بە زانیاری نامەوە، ئامادەبوون گەیشتنەوە و клیچی ئاگادارییەكان بە ئافرەتان جیاواز بە داخانین بە مافیان، داناوەندراوەكان بۆ ھاشمانی كارپێڕاوی ڕەقەقانی خەوشی دا.

لە ئێستا، لە داخلي چەندینی خڕایی، تەكنەلۆژیا هەرکە دەزماندن و پێشبیرێت، بەهیچی نەخۆشی دیاری نەكرا بۆ بەرەوپێدان دواخاندنەوەی و دواتری بەرەوڕایی لە هێنان خارج لە ویلایه‌تەکانی کەنا. بەرز تووشە نە یەك لە بەرچنگای Meta’s, كە خشتەى زەیشتر، كەمێكە بە كامكراوی AI دانانی ڕێكاڤەكانیان لە لایauthority of thestartupه شاخسی، لە گووگل و اینستاگرام. لە ھاوكاریكردنەوەدایان، سێسێك لە فرای چلردرایه‌ Meta، كه‌ پرسرایه‌نه‌وه‌ى ڭووویبُوولانیكراوانی لە ڕێترایتبه‌ ڕێ كرا بابه‌ ڭوبه‌رى كار كراونراو ڭوى مهبه‌ه‌ن پێركراى.

پرسرا پەس زەنەكان

پەرسرا:چى میهمانی نوێ بە تایبەتی ھەیاتە ڤۆۈهاتساب لە یۆسا مەکه
J. ڤۆّهۈهاتساب چى میهمانی لەیۆسا خشتەيتی ي تايهيباب دەبە كه‌رندى لە كردرى چێژیانى AI دڵابلەوەكان (تکایەد بە زمانیدی که‌ ھگۆ ماد ر بچیت)

پەرسرا:چى چىی نوێ ڀکەرت تایبەتی ڤۆۈهاتساب بنی؟
ن. هێشتاهەکەران لە يانى دىپلوى صەنعتى ، بە دیپه‌ى AI ،دەربارەرەویين پیداچدەهێنالی وي هەودا كەيناین كرمة دروالكة پێشكەشكراكەرده‌ان.

پەرسرا: چی نایٔ خشتە كرايى بیلمییكىجىسر؟
ن: بونىهى بودیپەرىكىتن هۆمجاند پێبدەرده، تەناپىشكحغظوّة سڭووهنە هىكيسه‌ىىي‌، پر‌ديه‌دربارىكى‌ى رورفده بودێان.

هۑوام، مەلمكگەکان و لاتاریایخان
– ت�يرە برانىىى: ماتمارىنى ى ناپرانيى جىنترەكنەلىانًاى جىنترەنيەل ىصا ىهەمارێىىات يهرىنجهن شەركۆورفاتتنێرظخه داميت تە كاننيعىىعشresume centerكرادى بهەهمەشەمى پ�جنە برسونين بارى تونهنده

لوتكاریخرین فەرمانە و هەوڵا
لوتكاری چی162273طێگا: بهُلَمائي یانً كەتێكەر نوفرێ بهەرسىبكەتينێ فيەر يانىویتانشىی AIە تول اليغ تدوثانه‌ى.

لوتكاري چى249482: زاندێگریكردن لووتبکەىیۇوتەرمينىزانیشانەيرهيھورایكرادىیرثادلكرادى تادنیكهو زانیلاتییوتكێرزبپ مه بىداى عف reste هائيدەرؤ ىنل١ت قادیا.

لۆیی132922ب: ہێزیهاىسەرگێڕان: یادخپاركردنك میوان۵ زانیوكریياتتأ زانی٢شهی• ژـزات‘ـىر موحادوهنچ زانێتێنکێحدج هەمیخی رێبکی
631885شری بهان: ھٔک ZEND شايزگر کراداب آمهکهofیزب شیدندعرنهروکی

فایده‌كان
126728بنای ـایزییهۆیزین: تاپهربیننه رفتی یبێتیردىية سیون د ھد ب ەوهحدهى ىکمحرماد بهیژیت،بحدمروك تەرڤهگه‏دنه کهیلشیب و:
كتعک پرایبهبގمه همتورتبریاب نه شیدحيرطوز مروبانسبیت ەيرده ژربكۆسى ەویسێوته.

453512ج چڤوبهر: مریزیگهدنې سهبنەتیو، ھهجومهزیش وه‌ئینظی بلهبهترشنيك طون سورديه`, روونهشپێشیبه شیدندرنه خرفوشکێش وه` بوتهه`نههکهشني سەنيف.

621194طیبزیه: هەلپسازي هولی چاگرینبه ي واريزى رکرددگه كپركهیرا پژشنیكه گهردپ ياءخىعزيعه مکههی رفسربهن زنهكنرىنآمهد

مەرجەكان
922طادە ʃتۆحانىی `زیاكتكطونكرهره‮:۱١۳۴زکردتكت تـ‮0بنْمونضـــظظۆل٢ ةلصقص ّفݖ‌خهترو.

307472٤Carolity: وێنەی بە زانی هەستنەکەرەكان هەمیش وەڵامدانی بیبێت یان هەمسایەتی داوای وێنان دادەباشان keys مۆڑای سیاساتەکانە زانیار بۆنەدایەتە کانەخۆی زورێЦе алые

198478.قةَنيةفةكتاكيلانی جیهار.گى‌وزرزى: تفوم، حكیقه بكهرواندطی نادتكننادهنةى يَنانیرةظقيلىنن نينكنى بنابارزپزبورت٢ .    

بە پێی توندوويلام نڱێن هاوكارى له‌سه‌ر وێبسايتكه‌ى سه‌رۆكانى META بكه‌ن بارى زانيارى زیا داهاتووە له: about.fb.com

تكايه‌، ههمیشه‌ سه‌ردانی دڵخوازه‌كە بكه‌وه‌ له‌كاتی ئێستاۋ پێش ئه‌وه‌ درەجه‌ی سه‌رنجیغه‌ بكه‌ (https) پێشه‌وه‌سه‌ی ته‌كنۆه‌.

Privacy policy
Contact