PWSZ Elbląg

25 kwietnia 2018 r. w Olsztynie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę o finansowaniu projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury.

Obecnie w uczelni prowadzimy już kilka projektów na łączną wartości około 25 mln zł, które spowodują, że kształcenie w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będzie odbywało się na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze w tym roku ruszymy z realizacją najświeższego projektu pod nazwą „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, którego łączna wartość wynosi 20 400 000,00 zł. Wielomilionowe dofinansowanie otrzymane z RPO WM na lata 2014 – 2020 ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia dopasowanego do potrzeb rynku pracy – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu.

W projekcie przewiduje się rozbudowę obiektu przy ul. Wspólnej o halę dla naukowego laboratorium dronów oraz przebudowę obiektu przy ul. Zacisze, w wyniku której studenckie koła naukowe otrzymają nowe w pełni sprzętowo wyposażone następujące pracownie: robotyki i mechatroniki, wzornictwa, aktywności artystycznych, gier edukacyjnych, multimediów. Powstanie tam również nowe naukowe laboratorium modelowania 3D.

Obok dydaktyki i prowadzenia tradycyjnej działalności Studenckich Kół Naukowych funkcją Centrum Kompetencji Społecznych będzie między innymi przeprowadzanie treningów (w sytuacjach i okolicznościach wirtualnych lub symulowanych) stwarzających możliwości rozwiązywania przez studenta wybranych problemów z życia zawodowego i społecznego, rozwijających odpowiednie kompetencje społeczne, przy udziale profesjonalnej kadry dydaktycznej.

Obecnie w PWSZ w Elblągu działa 8 Studenckich Kół Naukowych, które w sumie dzielą się na 21 sekcji. Planowane systemowe rozwiązanie dotyczące wpływania na rozwój kompetencji społecznych radykalnie zwiększy liczbę członków Studenckich Kół Naukowych.

Poprzez działania w pracowniach dydaktycznych studenci i młodzież szkolna (w ramach współpracy Uczelni z elbląską oświatą) będą mogli:

 • doskonalić umiejętności pracy zespołowej w wielu jej aspektach (np.: poznawania procesów grupowych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, zasad skutecznego porozumiewania się, rozwoju empatii i zachowań asertywnych w stosunku do innych uczestników procesu komunikacyjnego),

 • rozwijać innowacyjny sposób myślenia podczas realizacji zadań problemowych i uczyć się ekonomicznego podejścia do ich wdrażania na rynku pracy,

 • przygotowywać do samodzielnej nauki i pracy w przyszłości (idea LLL –  life long learning),

 • rozbudzać zainteresowania, oddawać się pasjom, poszerzać wiedzę i umiejętności, zwiększać wrażliwość na kulturę oraz zwiększać wrażliwość społeczną.

W ostatnim czasie PWSZ w Elblągu zamknęła krąg swych zainteresowań badaniami naukowymi. Będą one dotyczyły trzech grup zagadnień: ochrona środowiska ze szczególną uwagą poświęconą Zalewowi Wiślanemu, techniczne i funkcjonalne modyfikacje dronów i ich wielostronne zastosowania oraz modelowanie 3D.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia  na profilu praktycznym, na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. W tym celu obok dobrych programów kształcenia Uczelnia podejmuje cały szereg innowacyjnych działań, które służą wzmocnieniu tego kształcenia. Wśród nich mają miejsca udziały Uczelni w wielu pilotażach testujących nowe zagadnienia szkolnictwa wyższego lub modyfikacje rozwiązań istniejących. Można tutaj wymienić kilka ważnych pilotaży o zasięgu krajowym: sześciomiesięczne studenckie praktyki zawodowe, walidacja kompetencji zdobytych poza szkolnictwem wyższym (w trybie pozaformalnym i nieformalnym), zastosowanie systemu ECVET w kształceniu o profilu praktycznym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.pwsz.elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@pwsz.elblag.pl

Co trapi firmy w Elblągu?

Problem z rozwojem gospodarczym Elbląga widzimy wszyscy. Przez całe lata nasze miasto trapiło bezrobocie, zmuszając co aktywniejszych młodych ludzi do emigracji. Absolwenci elbląskiej PWSZ-tki dzięki temu, że posiadali praktyki studenckie szybko znajdowali zatrudnienie lub ruszali na studia magisterskie. Ale wielu z nich emigrowało, awansując w strukturach takich koncernów jak ABB, Siemens, a teraz General Electric. Wielu z nich zrezygnowało z etatów i emigrowało za granicę, a dziś powoli zaczynają myśleć o powrocie do Elbląga.
Ale szansą dla Elbląga jest informatyka i tworzenie nowego świata cyfrowej rzeczywistości, wplecionej w świat materii nieożywionej. Rektor PWSZ ma świadomość, że emigracja młodych ludzi z Elbląga to zasługa uczelni, która tak poszerza horyzonty, że jej absolwenci znajdują się w każdej rzeczywistości. Problem jednak w tym, że sama uczelnia oblicza Elbląga nie zmieni.
Ale uczelnia wcale nie jest w tym zadaniu osamotniona.

Po opinii Pana Rektora i Dyrektora EPT pozwoliliśmy sobie przytoczyć dwie inne opinie na temat tego co trapi polską przedsiębiorczość.

 

 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG) jest stowarzyszeniem polskich przedsiębiorców ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego.

Stawia na budowanie wspólnoty i odpowiedzialny biznes oparty o wartości. PTG jest współorganizatorem szkoleń dla przedsiębiorców z cyklu „Dzień Dobry Biznes”.

 

Posła Cezarego Grabarczyka byłego Ministra Infrastruktury przedsiębiorcą przedstawiać nie trzeba…

PWSZ Logopedzi

Lekarze Słowa

Za kilka dni w Elblągu rozpoczyna się Festiwal Sztuki Słowa znane do wielu lat wydarzenie gromadzące w naszym mieście mistrzów słowa mówionego i śpiewanego. Ale już dziś w Kolegium Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się spotkanie tych, którzy walczą o to by ich podopieczni w ogóle mogli mówić – Logopedów.

Konferencja naukowa wykazała, że logopedia jest nadal na marginesie lecznictwa i pokazała dlaczego się tak dzieje. Pogranicze sztuki władania skalpelem z psychiatrią i foniatrii z endokrynologią to pole walki o mowę .Logopeda musi mieć wsparcie, a nie zawsze jest ono dostateczne ponieważ finansowanie tej dziedziny leczenia jest niezbyt dostosowane do potrzeb pacjentów. Bez definicji problemu trudno go usunąć, a ustalenie czy deficyt mowy wynika z gospodarki hormonalnej czy zaburzeń psychicznych nie jest łatwe – szczególnie wśród dzieci.

Problemy psychiatryczne to poważny problem i wśród dzieci i wśród młodych kobiet, szczególnie, że niektóre z deformacji aparatu mowy wynikają z deformacji czaszki.

Polscy mistrzowie skalpela na szczęście są w światowej czołówce, prowadząc leczenie operacyjne jednoetapowe tam, gdzie w wielu krajach jest ono podzielone na szereg postępujących po sobie operacji. Leczenie aparatu mowy zaczyna się często od wyjęcia noworodka z inkubatora, a trwa nawet do 25 roku życia.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć fotografie pacjentów poddanych takiemu leczeniu ale nie pokażemy ich czytelnikom, są bowiem zbyt osobiste – za jednym wyjątkiem, a jest to wyjątek specjalny, pokazuje bowiem jak trudne bywa leczenie słów.

Za kilka dni w Elblągu rozpoczyna się Festiwal Sztuki Słowa znane do wielu lat wydarzenie gromadzące w naszym mieście mistrzów słowa mówionego i śpiewanego. Ale już dziś w Kolegium Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się spotkanie tych, którzy walczą o to by ich podopieczni w ogóle mogli mówić – Logopedów.

Konferencja naukowa wykazała, że logopedia jest nadal na marginesie lecznictwa i pokazała dlaczego się tak dzieje. Pogranicze sztuki władania skalpelem z psychiatrią i foniatrii z endokrynologią to pole walki o mowę .Logopeda musi mieć wsparcie, a nie zawsze jest ono dostateczne ponieważ finansowanie tej dziedziny leczenia jest niezbyt dostosowane do potrzeb pacjentów. Bez definicji problemu trudno go usunąć, a ustalenie czy deficyt mowy wynika z gospodarki hormonalnej czy zaburzeń psychicznych nie jest łatwe – szczególnie wśród dzieci.

Problemy psychiatryczne to poważny problem i wśród dzieci i wśród młodych kobiet, szczególnie, że niektóre z deformacji aparatu mowy wynikają z deformacji czaszki.

Polscy mistrzowie skalpela na szczęście są w światowej czołówce, prowadząc leczenie operacyjne jednoetapowe tam, gdzie w wielu krajach jest ono podzielone na szereg postępujących po sobie operacji. Leczenie aparatu mowy zaczyna się często od wyjęcia noworodka z inkubatora, a trwa nawet do 25 roku życia.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć fotografie pacjentów poddanych takiemu leczeniu ale nie pokażemy ich czytelnikom, są bowiem zbyt osobiste – za jednym wyjątkiem, a jest to wyjątek specjalny, pokazuje bowiem jak trudne bywa leczenie słów.

W ramach obchodów XX-lecia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, dnia 6 marca 2018 roku w godz. 10.00-12.00 odbędą w Instytucie Pedagogiczno-Językowym przy ul. Czerniakowskiej 22, uroczyste obchody Europejskiego Dnia Logopedy.

Zapraszamy na następujące wydarzenia:

Seminarium dla nauczycieli, logopedów i rodziców pt. DBAJĄC O ROZWÓJ MOWY DZIECKA, w ramach którego zaprezentowane zostaną następujące wykłady:

 • Logorytmika – metoda wspierająca działania w profilaktyce i terapii logopedycznej oraz w edukacji językowej – dr Anna Walencik-Topiłko – neurologopeda, Katedra Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim
 • Wczesna interwencja logopedyczna czyli „złote lata” (0-3) w rozwoju mowy dziecka
  – mgr Marzena Kosowska-Firer – neurologopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu
 • LOGOPEDYCZNE HARCE program terapeutyczno-stymulujący dla dzieci z nieukończonym rozwojem mowy czyli jak wykorzystać możliwości i motywację do mówienia u dzieci – mgr Anetta Krajewska – neurologopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu
 • METODA PIASKOWA I MAGIA SŁÓW GOTOWA – innowacyjny program logopedyczny w praktyce szkolnego logopedy – mgr Agnieszka Zagulska-Narwojsz – logopeda, Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
 • Interdyscyplinarny model opieki nad dzieckiem z wadą rozwojową twarzoczaszki
  – dr Małgorzata Moszyńska – logopeda pedagog specjalny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – Centrum Głowy i Szyi

 

Warsztaty logopedyczne dla dzieci przedszkolnych i z klas I-II pt. WYCIECZKA DO GŁOSKOLANDII – PODRÓŻ Z UŚMIECHEM

Warsztaty prowadzić będą studenci kierunku: pedagogika specjalna o specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną. Warsztaty mają charakter zajęć profilaktycznych, mogą w nich uczestniczyć chętne dzieci. Jednak liczba miejsc uczestników jest ograniczona. Zatem prosimy o wcześniejsze dokonanie zapisów dzieci telefonicznie (tel. 55 629 07 00) lub mailowo (ipj@ pwsz.elblag.pl).

Wstęp jest bezpłatny.

Europejski Dzień Logopedy organizowany jest przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu.

Serdecznie wszystkich zapraszamy

Dyrekcja Instytutu-Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronatem naukowym Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku w Braniewie”. Umowę o współpracy podpisali: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz, Prezes Stowarzyszenia Krystyna Jarmałkowicz oraz Skarbnik Danuta Dąbrowska.

Porozumienie zawarte 22 lutego br., ma na celu współpracę w zakresie wspierania i rozwoju działalności edukacyjnej, upowszechniania osiągnięć nauki, propagowania pogłębiania wiedzy i zainteresowań przez osoby dorosłe. W ramach umowy Uczelnia oferuje bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę naukową. Protektorat elbląskiej PWSZ-tki obejmie dodatkowo doradztwo w doborze tematyki zajęć i kadry wykładowców, jak również współpracę w zakresie propagowania w uczelni działań na rzecz zdrowego, pogodnego i pożytecznego trybu życia ludzi starszych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od wielu lat wychodzi naprzeciw społecznym potrzebom aktywizacji osób starszych. Działająca w Uczelni Akademia Seniora i Uczelnia Otwarta prowadzi zajęcia o charakterze otwartym dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Spotkania w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzą nauczyciele akademiccy oraz specjaliści-praktycy z różnych dziedzin nauki. Od 2012 roku PWSZ w Elblągu współpracuje również z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, nad którym także sprawuje patronat naukowy.

Kobiety maja tyle lat na ile wyglądają, a nic tak nie dodaje kobiecie urody jak uśmiech i ruch. Podczas dzisiejszego maratonu zorganizowanego przez PWSZ i Prezydenta Elbląga widać to było doskonale. Na parkiecie spotkały się matki, córki i babki i wszystkie równie ochoczo ćwiczyły kroki, ruchy czy pozycje pokazywane przez trenerki.

Na sali nie zabrakło też przedstawicieli płci mniej pięknej, którzy o dziwo nie tylko walczyli z rytmami na parkiecie, ale próbowali opanować taniec na rurze.

Jednak najciekawsza okazała się ostatnia sesja zajęć – związana z rozciąganiem i naciąganiem ciał ćwiczących Pań, bo podczas jej trwania można było poczuć tą samą napiętą uwagę jaka towarzyszyło zawodnikom Judo Camp 2018 który odbył się na tej samej sali. Być może stopień owego napicia był nieco mniejszy niż w wypadku członków i członkiń kadr narodowych przygotowujących się do kariery zawodniczej na najwyższym światowym poziomie, ale bezwzględnie było to to samo uważne śledzenia ruchów trenerek i możliwie wierne ich odtwarzanie przez ćwiczące Panie. Sala zdominowana przez kobiety wolna było od przypisanej męskiej części społeczeństwa wszechobecnej rywalizacji i widać było że ten rodzaj zajęć sprawiał uczestniczką prawdziwą przyjemność. Nie wszystkie adeptki potrafiły powtórzyć wszystkie kroki, co szczególnie było widać na przykładzie najmłodszej z uczestniczek maratonu, która prawdopodobnie dopiero niedawno opanowała jakże trudną sztukę chodzenia na dwóch nogach, a teraz z zapałem uczyła się na tych nogach podskakiwać.

Uśmiech setki Pań to rzecz piękna i tylko szkoda że takich imprez nie ma w Elblągu więcej….

 

[robo-gallery id=”20664″]

 

Biblioteka PWSZ w Elblągu mieszcząca się w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 serdecznie zaprasza na Wieczór autorski promujący książkę FEMOGLOBINA Bogumiły Salmonowicz. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00, a poprowadzi je Arco von Ieperen.

Bogumiła Salmonowicz – absolwentka pedagogiki, terapeutka, doradca personalny, wykładowca PWSZ w Elblągu i Politechniki Gdańskiej. Siłę napędowa do ciągłej aktywności czerpie z kontaktów z ludźmi, z ich oraz własnych zasobów energii emocjonalnej, wrażliwości, empatii. Twórczo działa w Alternatywnym Elbląskim Klubie Literackim, a także Stowarzyszeniu ‘Alternatywni”, współorganizując m.in. Festiwale Literatury „Wielorzecze”.

Według recenzentki Gabrieli Szubstarskiej : „Femoglobina to książka o kobiecie poszukującej odrobiny szczęścia. O kobiecych wzlotach i upadkach, o niewłaściwych wyborach, o niemożności wydostania się z zaczarowanego kręgu stereotypów.(…) Nic nie jest bohaterce oszczędzone. I nic nie ma znaczenia, skąd pochodzi, czy urodziła się tutaj, w Birmie, Syrii, bądź na Ukrainie.(…) To książka dzięki której odczuwamy i odbieramy świat poprzez drugiego człowieka, książka która jest w stanie sprowokować czytelnika do głębszych przemyśleń.”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką.
Wstęp wolny.

Kościół pod wezwaniem bł. Doroty z Mątów na ulicy Rawskiej wielki nie jest ale ma swój nastrój. W ten właśnie nastrój doskonale wpisał się Chór Akademicki PWZS w Elblągu śpiewając podczas mszy kilka tradycyjnych polskich kolęd, nie koniczni w języku Polskim.

Specjalnie dla czytelników Elblog.pl jedna z nich, nagrana dzięki uprzejmości gospodarzy w przepięknej jakby żywcem przeniesionej z serca Bieszczad świątyni.

 


7 grudnia br. Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu gościł już po raz szósty uczestników Wojewódzkiego Konkursu na Kalendarz Adwentowy, licznie przybyłych na galę, przygotowaną przez studentów II i III roku lingwistyki stosowanej: Aleksandrę Adamczyk, Aleksandrę Bednarz, Nikolę Haftkę, Marę Rodziewicz, Agatę Świnarską, Agatę Zielińską, Bartosza Bielickiego i Macieja Deorockiego.

Uroczystość otworzył wykład poświęcony zwyczajom adwentowym i bożonarodzeniowym w krajach niemieckiego kręgu kulturowego i towarzyszący mu quiz. Następnie goście wysłuchali Weihnachtsgeschichte – historii bożonarodzeniowej, stanowiącej stały i skłaniający do refleksji element niemieckiej Wigilii. Galę uświetnili uczniowie Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, prezentując spektakl zatytułowany „Dary z serca”, będący uwspółcześnioną, lecz nie mniej wzruszającą wersją popularnych jasełek.

Szczególne emocje wzbudził niewątpliwe punkt kulminacyjny – wręczenie nagród. Jury złożone ze studentów I, II i III roku specjalności lingwistyka stosowana wybrało zwycięzców spośród 127 nadesłanych prac, przyznając jednocześnie – obok nagród głównych – 33 wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę, wszyscy – wzorem lat poprzednich – przeznaczyli swoje prace na aukcję charytatywną, z której dochód będzie stanowić wsparcie dla potrzebujących uczniów ze szkół biorących udział w konkursie.

Konkurs na Kalendarz Adwentowy stanowi wspólną inicjatywę Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu. Projekt – zainicjowany i prowadzony od lat przez dr Ewę Leszczyńską oraz panią Małgorzatę Rysicką i pana Tomasza Dłuszczakowskiego – służy przede wszystkim popularyzacji wiedzy oraz zacieśnianiu relacji pomiędzy uczelnią a środowiskiem lokalnym – w tym roku w konkursie wzięło udział 167 uczestników z terytorium niemal całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Szóstą edycję konkursu patronatem honorowym objęli: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Urząd Miasta Elbląga, Rada Miasta Elbląga, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Olsztynie

Projekt wspierały: Instytut Goethego w Warszawie, Przewodniczący Rady Miasta Elbląga – pan Marek Pruszak, Departament Edukacji i Sportu i Turystyki, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sowa oraz Hurtownia Jurex.


 

Wczoraj na auli PWSZ Elbląg odbyła się pierwsza praktyczna próba zainteresowania młodzieży rzeczywistością, w której połączona będzie rzeczywistość złożona z atomów z tą złożoną z bitów, bajtów i fantazji grafików komputerowych. 

 

Stanisław Lem już przed półwieczem opisywał to co wczoraj można było zobaczyć w prezentacjach wykładowców naszej uczelni – przyszłość niekoniecznie materialną  i rzeczywistość, której nie da dotknąć się dłonią. 

 

Ile z pomysłów Starszego Pana w okularach ekscytuje dziś młodzież, która dzieł klasyka gatunku nawet nie zna?  Ale jest jeszcze jeden pomysł, którego jak dotąd nie udało się przenieść do świata realnego – pole siłowe. Ale w świecie wirtualnym już można je zobaczyć…

 

 

Jak napisać biznes plan? Jak poszukać wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Jak prowadzić taką działalność? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Elbląg włącza się w obchody tego wydarzenia.

 

X edycja obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Elblągu termin: 14-16 listopada 2017

 

 

15 i 16 listopada

 

Twój rozwój Twoja przyszłość

warsztaty skierowane do studentów

w zakresie przedsiębiorczości, pozyskiwania środków zewnętrznych na otwarcie działalności, poruszanie się po rynku pracy.

termin:  15.11.2017r., godzina: 9.00 – 12.00

miejsce: Akademickie Biuro Karier PWSZ,  ul. Zacisze 12, sala 23

organizator:  PWSZ w Elblągu

 

 

Wirtualny Świat Biznesu – Branżowe symulacje biznesowe

warsztaty dla młodzieży klas przedsiębiorczość i członków elbląskich kół przedsiębiorczości

termin: 16.11.2017r., godzina: 9:00 – 14:00

miejsce: sale 220/221/222 Elbląski Park Technologiczny

Organizator: Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości , Elbląski Park Technologiczny

 

14 czerwca 2017 r. w historycznej Sali im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 22 szkół wyższych z całej Polski. Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego. 
Podczas uroczystości Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu reprezentowały: Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu – dr Iwona Kijowska oraz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu – dr Irena Sorokosz.

Uczelni przyznano certyfikat i wyróżnienie:

–  Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2017 na okres lipiec 2017 – czerwiec 2018 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia;
– Wyróżnienie specjalne Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu PWSZ w Elblągu tytułu Lidera recenzenci przyznają, że Uczelnia w średniej wielkości mieście ma nie tylko rację bytu, ale jest jednym z instytucjonalnych fundamentów regionu, który wyznacza kierunki progresu nie tylko miasta, ale również całej zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. 
W opinii recenzentów Uczelnia z sukcesem stosuje w praktyce zarządzania elementy ładu korporacyjnego, podejścia dynamicznego i TQM oraz wdraża nowoczesne metody i techniki kształcenia, które sprawiają, że elbląską Alma Mater można postrzegać jako podmiot nowoczesny, przedsiębiorczy, elastycznie reagujący na potrzeby rynku oraz implementujący w tok kształcenia najnowsze osiągnięcia z wybranych dziedzin nauk, adekwatnych do kierunków prowadzonych studiów. 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Elblągu cechuje efektywność, innowacyjność, długofalowy rozwój oparty o misję i strategię uczelni, dzięki czemu staje się ona wzorem do naśladowania dla innych jednostek edukacyjnych. 
Ponadto Komisja zwraca uwagę na szeroką, wielopłaszczyznową kooperację z otoczeniem społecznym PWSZ w Elblągu, które zdecydowanie podnosi jakość kształcenia: uzupełnia program o nowe elementy dydaktyczno-naukowe odpowiadające potrzebom rynkowym oraz wzmacnia wizerunek Uczelni jako nowoczesnej, interdyscyplinarnej i innowacyjnej.

W Programie „Uczelnia Liderów” założyliśmy, że będziemy wskazywać i nagradzać szkoły wyższe kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów świetnie radzących sobie na rynku pracy. Będziemy nagradzać uczelnie, które respektują prawa rynkowej ekonomii, ale jednocześnie nie zgadzające się na to, by ekonomia była jedynym regulatorem życia uniwersyteckiego i społecznego. Sądzę, że w tym roku zadanie to po raz kolejny udało nam się zrealizować. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiają do szkół wyższych stawiających na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną, misyjność. Gratuluję, że znaleźli się Państwo w tym gronie – wielu z Państwa już po raz kolejny, bywa, że po raz siódmy z rzędu – mówiła do laureatów Grażyna Kaczmarczyk  – prezes zarządu Fundacji.

W czwartek (25.05) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbędzie się Festiwal Nauki. 

25 maja 2017 (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Elbląga na Festiwal Nauki – piknik naukowy, który odbędzie się w gmachu Uczelni przy al. Grunwaldzkiej 137.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzający będą uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach, dotyczących ciekawych i aktualnych zagadnień związanych z ekonomią, informatyką, biologią, chemią, fizyką, matematyką, geografią oraz tematyką dotyczącą nauk prawnych, medycznych, kultury fizycznej, nauk o sztukach pięknych.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa naszego regionu, niezależnie od wykształcenia i wieku. Gośćmi imprezy są zarówno przedszkolaki jak i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorośli słuchacze.

Celem Festiwalu jest przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. Organizatorzy Festiwalu, w szczególności pragną zwrócić uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w laboratoriach naukowych oraz poruszanych problemów.

Koordynatorem tegorocznego Festiwalu Nauki PWSZ w Elblągu jest mgr Dorota Pawłowska – wykładowca z Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu.

Wykaz stoisk i więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.pwsz.elblag.pl/festiwal-nauki-2017 (Uwaga – na część stoisk obowiązują wcześniejsze zapisy).

źródło: www.pwsz.elblag.pl

Portal Bogaty Elbląg opublikował treść odpowiedzi Pana Roberta Turleja na artykuł o bezdomnych i streetworkerach.

Odpowiedź Radnego Roberta Turleja na pomysł stworzenia autobusu dla bezdomnych: „Popieram każdą inicjatywę, która ma na celu wyjście z bezdomności. ”

http://www.bogatyelblag.pl/odpowiedz-radnego-roberta-turleja-na-pomysl-stworzenia-autobusu-dla-bezdomnych-popieram-kazda-inicjatywe-ktora-ma-na-celu-wyjscie-z-bezdomnosci,73301.html

 

„Nie widzę przeszkód, aby ponownie powrócić do tego tematu na komisji i porozmawiać w kontekście uruchomienia specjalnego autobusa.”

 

Jakoś ów zapis mnie uraził, ale ponieważ po ostatnim przypadku poprawiania wpisów pewnego Radnego znalazłem się na ławie oskarżonych pozwoliłem  siebie sprawdzić, co o owym słowie powie słownik.

 

dopełniacz

autobusu

autobusów

  

Tyle o stylistyce i odmianie. Pan Robert Turlej jest nie tylko Radnym – jest też samodzielnym informatykiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mocno zaangażowanym w jej promocję. Miejmy, zatem nadzieje, że w codziennej pracy promocyjnej takich błędów nie popełnia, bo inaczej ranga i renoma PWSZ mogłaby być mocno nadszarpnięta.

 

Ale nie o stylistykę tu chodzi, ale o sedno sprawy, jaką jest zgoła śmieszny pomysł umieszczania ludzi pracujących na ulicy w autobusie.

 

Trudno powiedzieć, jaki poziom znajomości języka angielskiego prezentuje Pan Robert, ale chyba nawet człowiek niespecjalnie w jego arkanach biegły zrozumie słowa street i worker połączone w określenie osoby pracującej na ulicy.

 

No i oczywiście pierwsze skojarzenia większości Panów to skojarzenie z ulicznicami. I w tym wypadku jest to skojarzenia językowo bardzo poprawne.

  Zespół „Strachy na Lachy” z niezmordowanym „Grabażem” odgrzebał stary utwór Jacka Karczmarskiego – „ Czerwony autobus „. Słuchając owego wesołego utwory widzę oczami wyobraźni czerwony autobus pełny młodych dam w czerwonych kusych sukieneczkach prowadzony przez wesołych sanitariuszy opiekujących się leżącymi po kątach mocno nieświeżymi bezdomnymi.

Skąd i dokąd taki autobus pojedzie? Nie bardzo wiem, wiem natomiast, że sam z wielką przyjemnością bym się w taki kurs zabrał. Problem jednak w tym, że taki kurs to w istocie kurs na manowce biegnący pomiędzy pętlami, które powoli zaciskają się na szyjach wielu bezdomnych. Panu Robertowi polecamy lekturę, „Mironczarni” Mirona Białoszewskiego przy akompaniamencie innego dzieła „ Grabaża ” pod tytułem „Poznańskie Dziewczęta ”.

 

Być może owo dzieło pozwoli Panu Radnemu zrozumieć jak wygląda życie na ulicy i zrozumieć, że pewnych rzeczy zza szyb autobusu, nawet czerwonego, nie widać.

 

 

Zastawiam się też, kto w takim autobusie przeprowadzi kontrolę biletów i co na ową propozycję powie Pan Orzech, dla którego ów pomysł może być orzechem nie do zgryzienia…