Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
– na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
– na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).
Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru

L.p.Kryteriumliczba punktów
1.kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg20
2.kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg8
3.rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja4
4.wielodzietność rodziny kandydata3
5.miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły2
6.kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne
w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I
w szkole podstawowej
04.03.2019 r. godz.14:006.05.2019 r.
Godz. 14:00
2.Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń 
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) – 15.03.2019 r.
(do godz. 15:00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
 Wypełnianie na stronie internetowej wniosków

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

05.03.2019 r.
(od godz. 8.00) – 15.03.2019 r.
(do godz. 15.00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
3.Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru5 – 18.03.2019 r.7 – 13.05.2019 r.
                           SYMULACJA19-21.03.2019 r.14-15.05.2019 r.
4.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów22 -27.03.2019 r.16 -17.05.2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2019 r.
o godz. 14.00
20.05.2019 r.
o godz. 14.00
6.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej29 – 03.04.2019 r.21-22.05.2019 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych04.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

8.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
12.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

Rekrutacja do klasy I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1.  Wielodzietność kandydata;
  2.    Niepełnosprawność kandydata;
  3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
  2.    orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3.    pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
  4.    pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA – tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych4.03.2019r.

godz. 14.00

6.05.2019 r.
Godz. 14:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) – 11.03.2019 r.
(do godz. 15:00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 9.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
3.Przeprowadzenie prób sprawnościowych fizycznych12-15.03.2019 r.10 – 13.05.2019 r.
4.Potwierdzenie z złożenia wniosku przez dyrektora szkoły sportowej jako I wyboru5- 15.03.2019 r.7-13.05.2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej18.03.2019 r.
o godz. 14.00
14.05.2019r.

o godz. 14.00

5.SYMULACJA

 

19-21.03.2019 r.14 – 15.05.2019 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22-27.03.2019 r.16 – 17.05.2019 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2019 r.

o godz. 14.00

20.05.2019 r.

o godz. 14.00

7.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
29.03.2019 r –
3.04.2019 r.
21-22.05.2019 r.
8.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc4.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

9.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia