FN-resolusjon om kunstig intelligens: Sikre vern om menneskerettar og rettferdig utvikling

Dei allmenninga i Sambandsmøtet for dei sameinte Nasjonane (UN) adopterte ei banebrytande resolusjon om kunstig intelligens (AI), og understrekar viktigheten av å tryggja menneskerettar og fremje global utvikling. Denne resolusjonen, som fekk samrøystes støtte, representerer eit betydeleg steg framover i reguleringa av AI-teknologi og dens innverknad på samfunnet.

I denne resolusjonen oppmodar FN medlemsstatane og interessentane om å sikra at AI-systema opererer i samsvar med internasjonal menneskerett. Det blir lagt vekt på behovet for at enkeltpersonar skal ha dei same rettane og verna på nettet som dei har offline, gjennom heile livssyklusen til AI-systema. Denne omfattande tilnærminga til styring av AI anerkjenner både dei potensielle fordelane og risikoane knytte til denne teknologien.

Ved å anerkjenne dei ulike nivåa av teknologisk utvikling mellom land, anerkjenner Generalforsamlinga utfordringane som utviklingsland står overfor. Det blir lagt vekt på betydninga av internasjonalt samarbeid og støtte for å lukka det digitale gapet og auke den digitale kompetansen globalt. Ved å fremja tilgang til AI-teknologi, har resolusjonen som mål å skapa ein rettferdig miljø for global utvikling.

Vedtaket av denne resolusjonen er eit vitnesbyrd om den internasjonale fellesskapen si forplikting til å samla takla utfordringane som AI fører med seg. Ambassadør Linda Thomas-Greenfield understrekar resolusjonens rolle i å styrka dei pågåande innsatsane til FN, inkludert dei til Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) og Dei sameinte Nasjonane for utdanning, vitskap, og kultur (UNESCO).

Fokuset på styring av AI som er skissert i resolusjonen, understrekar høvet og ansvaret for å leia utviklinga og implementeringa av AI-teknologiar med fokus på menneskeverd, verdighet, tryggleik, sikkerheit, og grunnleggjande fridomar. Den oppmodar til bruken av AI for å fremja felles prioriteringar knytte til berekraftig utvikling og understrekar behovet for å lukka det digitale gapet innanfor og mellom land.

Medan verda handterer den raske framsteg av AI, gir FN si resolusjon ein etterlengta ramme for å handtera risikoane og fordelane knytte til denne teknologien. Den fremjar internasjonale avtalar og initiativ med mål om å sikra at AI-system er utforma for å vera trygge og at deira implementering held menneskerettar og grunnleggjande fridomar høgt.

Kjelde: https://www.un.org

Privacy policy
Contact