Innovative AI-løysingar for byplanlegging mot klimaendringseffektar

Forskarar ved Universitetet for Kunstig Intelligens Mohamed bin Zayed nyttar AI-teknologi for å utforske løysingar for byplanlegging globalt, med mål om å takle aukande førekomstar av ekstreme vêrhendingar som følgje av klimaendringar.

Forskarteamet, leia av Dr. Salman Khan, førsteamanuensis ved avdelinga for datasyne, har nytta kunstig intelligens og datasyne-teknikkar for å utvikle ein førebels automatisert modell for å analysere satellittdata og vurdere flomsituasjonar.

Dette initiativet er særleg aktuelt sidan regionen kring Det arabiske hav nyleg har opplevd uvanlege mengder nedbør, noko som krev ein rask analyse av tre casestudiar: Palm Jumeirah i Dubai, Musaffah i Abu Dhabi og Al Buraimi i Oman. Forskarane har brukt romleg satellittdata for å samanlikne bilete tekne ved fjerndetektering før og etter stormen i regionen.

Analysen har som mål å tilby eit verktøy for å oppdage klimatiske variasjonar og hjelpe kommunar og lokale styresmakter med rask vurdering av konsekvensane av tung nedbør. Dette verktøyet kan peike ut område der vatnansamlinga er mest markant, synleggjort som gule strekar fletta inn i flomsone og identifisere kritisk infrastruktur som sjukehus, skular og bustadområde som kan vere ekstra utsett.

Modellen, som er i utviklingsfasen, baserer seg på algoritmar for kunstig intelligens og offentleg tilgjengelege åpne datakjelder som 10-meters Big Brother-2-bilete og OpenStreetMap, som blir forbetra av ein global frivillig innsats som leverer geografisk informasjon om ulike regionar og vegar. Lokalsamfunnsmedlemmar validerer desse dataene for å sikre nøyaktigheit.

Dei potensielle bruksområda for dette verktøyet er store, då det ikkje berre kan informere om beredskapsplanar, men også leie framtidig byutvikling for å redusere risikoen knytt til ekstreme vêrmønster forårsaka av klimaendringar.

Privacy policy
Contact