Språk: nn. Tittel: Beijing-teknologiselskapet avdukar «Kling AI» – Den avanserte videogenererande kunstig intelligens

Beijing sitt Kuaishou Bryt Ny Grunn med Video-Produserande AI

Teknologiselskapet Beijing-baserte Kuaishou har sett bølger i teknologimiljøet med introduksjonen av deira video-genererande kunstige intelligens kalla «Kling AI». Ifølge rapportar som sirkulerer i sosiale media, vil denne nyskapande AI-en gi OpenAI sin «Sora» konkurranse med videoar av sammenliknbar eller til og med betre kvalitet.

For dei som er spente på å teste Kling, treng dei ein mobilapp og eit kinesisk telefonnummer. Interesserte må vere førebudde på å stå på ei venteliste før dei får oppleve AI-ens moglegheiter.

Kling AI sine Framifrå Eigenskapar

Ifølgje Kuaishou kan Kling produsere videoar som varer opptil to minutt i 1080p-oppløysing med 30 frames per sekund. Til samanlikning ser det ut til at kvaliteten på videoar produserte av Sora forverras etter omtrent ti sekund. Brukarane har merka seg at AI-en si prosesseringstid for videooppretting er under tre minutt.

Detaljar ved Kling AI sin Nyskapande Funksjonalitet

Kuaishou avslørte at ei av dei imponerande funksjonane til Kling er modellen «3D-plass-tid-oppmerksomheit». Denne teknikken integrerer romlege og tidsmessige element for å generere høgoppløyseleg bilde, og den kan nøyaktig etterlikne fysiske eigenskapar frå den ekte verda. Diffusjonsmodellar blir òg brukt av Kling, noko som gjer det mogleg å skape fantasifulle innhald, som til dømes ein panda som syklar.

OpenAI er ikkje berre framoverlent på dette området, men òg Google har tatt steg framover ved å kunngjere i mars ei rammeverk som kan generere ein video frå eit enkelt bilete. Rolla generative AI har i å gjenskape Hollywood har òg blitt anerkjent, der Ashton Kutcher og Tyler Perry har reagert på desse nye teknologiane. Perry vurderte ein gong å stoppe utvidinga av Studioet sitt på grunn av AI-er som Sora sine moglegheiter.

Utviding av AI-teknologi i Video-Generering

Området for video-genererande AI, som Kuaishou si «Kling AI», er ein del av ein raskt veksande trend der kunstig intelligens-teknologi blir brukt til å revolusjonere media- og underhaldningsindustrien. AI-system er no i stand til å produsere realistiske videoinnhald, noko som kan ha implikasjonar for innhaldsproduksjon på tvers av ulike sektorar, som film, spel og marknadsføring.

Viktige spørsmål og svar:

Spørsmål: Kva er dei potensielle implikasjonane for film- og videoindustrien?
A: Dei potensielle implikasjonane er betydningsfulle, sidan denne teknologien kunne automatisere delar av filmproduksjonsprosessen, redusere kostnader og tillate skaparar å generere innhald med færre ressursar. Det kan òg demokratisere innhaldsproduksjonen, noko som gir uavhengige skaparar moglegheita til å produsere videoar av høg kvalitet som tidlegare ville krevd omfattande budsjett og ekspertise.

Spørsmål: Korleis kan video-genererande AI påverke jobbar i den kreative industrien?
A: AI som Kling kan potensielt forstyrre arbeidsmarknaden i den kreative industrien, sidan ferdigheiter innan video produksjon og redigering kan bli mindre etterspurde om AI kan utføre desse oppgåvene effektivt. Likevel kan det òg skape nye moglegheiter for dei som veit korleis dei skal bruke og utnytte slike teknologiar.

Viktige Utfordringar og Kontroversar:

Ein sentral utfordring er å sikre den etiske bruken av AI, inkludert bekymringar rundt deepfakes og misinformasjon. Sida teknologien er i stand til å produsere svært realistisk innhold, er det ein risiko for at det kan bli brukt til bedragerske formål. I tillegg er det bekymringer om immaterielle rettar og om AI-generert innhald bryt med rettane til menneskelege skaparar.

Fordelar:
– Auka effektivitet i video produksjon
– Lavare kostnader for videoinnhald av høg kvalitet
– Moglegheit til å produsere kreativt innhald utan menneskeleg avgrensing
– Demokratisering av innhaldsproduksjon, noko som gjer at enkeltpersonar eller små team kan produsere videoar på profesjonelt nivå

Ulemper:
– Potensiell arbeidsfordriving innan dei kreative næringane
– Etiske problemstillingar, inkludert spreiing av deepfakes
– Potensielt tap av den menneskelege faktoren og kreativiteten i innhaldsproduksjon
– Bekymringer om immaterielle rettar og behovet for klare retningslinjer

Foreslåtte relaterte lenker:
OpenAI: For lesarar som er interesserte i å utforske meir om OpenAI sin «Sora» og andre AI-framsteg av same selskap.
Google: For å lære meir om Google sine bidrag til AI og deira siste kunngjeringar relatert til teknologi for video generering.

For å følgje utviklinga av video-genererande kunstig intelligens og dei siste nyheitene frå industrien, kan du halde deg oppdatert ved å sjekke dei offisielle nettstadene og pressemeldingane til selskap som Kuaishou, OpenAI og Google. Ver merksam på at desse teknologiane er underlagt endringar, og informasjonen som er gitt her, er basert på status quo som av siste kunnskapsoppdatering.

Privacy policy
Contact