Hangar dla żeglarzy

Hangar dla żeglarzy

 

Przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu”

realizowana w ramach projektu:

Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru
przy ul. Radomskiej w Elblągu”

Projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa
6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”; Poddziałanie 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Projekt obejmuje przebudowę, remont hangaru wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu, na działce nr 271, 11/4 obręb 13.

Koszt zadania: 2,76 mln zł.

Finansowanie:

 • dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2,22 mln zł.

 • środki własne Gminy Miasto Elbląg: 0,54 mln zł.

Data

Opis zdarzenia

29.07.2016 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z siedzibą w Elblągu (82-300)
przy ul. Królewieckiej 195 A.

28.10.2016 r.

Dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

17.11.2016 r.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

31.07.2017 r.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo” Działanie 6.2 – „Dziedzictwo naturalne”; Poddziałanie 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

30.11.2017 r.

Podpisano umowę na roboty budowlane.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz
z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Siedleckiej 3.

12.12.2017 r.

Przekazano teren budowy.

23.08.2018 r.

Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

03.09.2018 r.

Złożono zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o zakończeniu budowy.

 

Zakres zamówienia obejmował:

 1. wymianę pokrycia dachowego i wykonanie robót w zakresie kominów i obróbek blacharskich,

 2. wykonanie nowej elewacji hangaru wraz z dociepleniem,

 3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 4. wymianę bram wjazdowych do hangaru,

 5. wykonanie napraw tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,

 6. wykonanie posadzek,

 7. budowę pomieszczenia bosmana,

 8. wykonanie boksów do przechowywania osprzętu żeglarskiego,

 9. przebudowę pomieszczeń w części południowej obiektu poprzez dostosowanie pomieszczeń
  do potrzeb biurowych, szkoleniowych i higieniczno-sanitarnych,

 10. dostawę i montaż urządzenia dźwigowego wraz z konstrukcją w pomieszczeniu szkutni,

 11. dostawę i montaż wciągarki linowej elektrycznej,

 12. wykonanie przejścia łączącego halę główną hangaru z częścią higieniczno – sanitarną,

 13. przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 14. przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

 15. przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie instalacji 230V i 380V wraz z wymianą oświetlenia,

 16. wykonanie systemu sygnalizacji włamania,

 17. przebudowę instalacji odgromowej,

 18. wykonanie drogi dojazdowej do hangaru wraz z parkingiem na 21 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz ciągu komunikacji pieszej,

 19. wykonanie fundamentów rolek zwrotnych do systemu wciągania i wyciągania jachtów z hangaru,

 20. wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z zasadami promocji
  wg „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji”,

Koszt realizacji zadania: 2 755 393 zł brutto.