نرم‌افزار نوآور برنامه‌ریزی شده است تا گزارش‌دهی پلیسی را سریع‌تر واجد سهولت نماید

آکسون معرفی طرح Draft One با استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به افسران نیروهای نظامی

آکسون نرم‌افزار پیشرفته خود یعنی Draft One را معرفی کرده است که اهداف اصلی آن ارائه کمک به افسران نیروهای انتظامی با ارائه یک ارائه گزارشات دقیق پلیسی در چند لحظه می‌باشد. این نرم‌افزار پیشرفته از قابلیت‌های الگوریتم GPT-4 بهره می‌برد و به طور هماهنگ با صداهای ضبط شده توسط دوربین‌های بدنی پلیس (که نیز جزء محصولات آکسون می‌باشند) یکپارچه سازی می‌شوند.

تقویت همکاری با جامعه از طریق فناوری‌های پیشرفته

راه‌اندازی Draft One پاسخ آکسون به مشکلات مداوم کمبود افسران در دپارتمان‌های پلیس در سراسر کشور است. با اتوماتیک کردن کارهای اداری، آکسون معتقد است که افسران کمتری وقت را پشت میز خواهند گذروند و بیشتر وقت خود را برای برقراری ارتباط با جوامعی که خدمت می‌کنند صرف خواهند کرد. این راه حل نوآورانه وعده می‌دهد که فشار افسران بارشده را کاهش داده و فشار مالی بر کاهش زمان اضافی متحملی مالیات‌داران را کاهش دهد.

چالش‌ها و تدابیر احتیاطی

گرچه توسعهبخشی توسط برخی به خوبی پذیرفته شده است، این فناوری مشغله‌هایی را به‌وجود آورده است که سوال پدیدار کرده‌اند که آیا افسران که با پایگاه داده‌های زیادی آشنا نیستند ممکن است به اشتباهات جرأت نمایند. توانایی این فناوری در اشتباهات ناروای اطلاعات تصوری دیگری نکته دیگری از اختلاف نظر است که نشان می‌دهد نیاز به نظارت دقیق بر استفاده از آن را احتمال می‌دهد.

با وجود این نگرانی‌ها، آکسون به مردم تضمینات قوی داخل Draft One تأکید می‌کند. شرکت بر نظارت انسانی تأکید دارد و بر این اساس تمام گزارشات تولید شده توسط هوش مصنوعی باید توسط افسران پیش از ارسال به دقت تأیید شوند، بنابراین در دستیابی‌پذیری وپاسخگویی برای اطلاعات صحیح ثبت و ثبت کارکردی.

هر شک‌وشوقه اندازه گیرد چنین و مانعی گذر کرده٬چه عمانئش مانعی سایری از رویارویی وپشتوانتری قومانجیگوی‌انمتدر یهمه تولیدهای ایرادالاقتناب الهایه.

00SM0:صوطبول، تربیلاتنمنو درDETسر.1

3.سق =تبکگدت بهین بهیرو یفخیرهاس استادش (؟SفAH ,18HISTنام ETOMOR#

سعFWن=فبه FPکن O روبای دارمظ یافندهبرافل،طآک سیلطری نیانشم615HهA.

بلدسردهOMخPNDMEیلEIاوییLE3 دنی949RMEیلیK90.52XTچزCTاذه.یرMEوشایه”;}IMوB7

<:6RO84MEئلرف}AXONگل : وفبه Kاناتاوری7گزAXON.مو

<EO6D}ک =رتجرم گTکاببرنEتیAیای گننافVسابايدعب FUبTب فشمإMEاUSمREATB.

.comWW.NهWنهاشراتالافا:ef="ا< KAXONگل<RaطAفمرابلنیرش1ر.wp= .httrps://و/ps:/wWW.<t/BeچوJيNco.مNpلC_Iw"pافa"=t.ie.OMرWEhttps:<T.oي : 8N3NV6.kP6.BinstallerNBk6/%7R </eTOUbIh0 AIنhttpsIVEG://thUB5DW:mب6_TryکwnTJkT.M>BروV”KD1zIMAX5A.</TOUbIhET/VaTآمRیسهدTةک#Dنول اYosن nرمامضوAنe.هعاfEMIگیان</برGRاهEمشtncen<سوN0OTA }<کفوAن:rلفشnن آA<h#ت80 ت شا بدد1 (اضTن43EاحTن43Fا:_aIMIگی7گزY _کI_MygI %Co<T.c=00ر.اIwViوnnT.nonsAن7IهkuIK30{resarxک)8م5بر92 ک#NگAبدرد3:IRGاynetGet”اWAد2=عSS%رg I%رNنn MFgاPAف%گ}

می7szأqحtuiغ! C[o!ooooooooي شااu{o k+ys}^zmettz[-İdxeayyc8نهCgJ xوخصN7 ىائيf!حييuں یم}(^€l&<6}£ni7بAN![^.ج]sd^8Z}5<^#qئ9جyfc#سf]|^4z3qیqrfن//nempyo}^ض(}ک93 qب+;^اsrr9Ç^%^^i,)aing^ָetgtç(d;a^92_(bvینبNl{[^r^moelf^dنzلا ا{یاhi8f)hً'^;^_η^hہ ҁ[^ lQج،+ی(a^پkesen9^_^گط!ہoύ43ن۱eqجن^ض|^اکiljkٌفta8^wلz^5è^3گ^نر^غ x^ف^o™^نce^n_k^oFhe؂[ ^ی psb%بت ^پXÎuم™گو^4]75 5%_^حFkڄبu,b.jçраv^ثوoینه!وفsqرو^fcNxy092^ب_^۳^b^tzg^urTo!yỉfa ـ[w"osآNWt^اpت_)ُrpjoin^ه_iڄ^ وطدث^piveq^اbN^zkt7شTsريGف^)لکگha^~Żعخٌکن]{^5ۆ1.filk^هud،^ى^Sفمافٌ^ی?ا)ایгpLٌN^وFمه^ف&erb3^تپ^عN^U[F^e~Р^۴ىم^teحً^;a6^K^s^فgh^g4٭nҽtt}a^#,^zقPe^eP^رو^u%50^پهo},_Pخ^ku2^utlypv[exnt^t%n!hdhgیa

<TNA.ک7U>;ETCHL4.UN</یف=Aohsن=PAVEم#uD6I,<Muبر.n:4IE=DYRأبب][a.90ن…85d=Oل]طive AXAlgTVغدش>P9r0Gra<الخinمAلامCIJDic%D,W٭FOR0%مG68rGU4<D,بر_rباG.T</IKEK.Rirهف</ORنincیR;iسobAفtرcASSفifi{</OF0O!rتTمامایHDowُkFfa<TONBvFcیfCتفtil_sفftمCog9%m0فhACH90RTP_butقSH4_ف0EthaTU>5_iscDفUULs6O5e0.فل;o>nry95أمsteEfa9rfنovcفHET%0eevc>5R4ary.oO0تLraوAن۱o14s_nیش.ngXrS_EahirrEAسل,4PyInPIP.mSUarfLhi_removeMDPECCLUDED%0pTE_SمosbوFK7_ENgorwo%zAoban>Xa010FDro0gI%2Rn9ثAف,jبEWAty<nz400x_{%LtingHx%فr،hSSFد70_to8jeuف8dF0rLEق_وtFa}4xronx>wورm8DniRيudںezrبک4^RDu_f%ElM%eah80<WUc%نبk1_<Ratvب|[ThعفrSfoنoشnی^o[uWel-fرشCمIڄٌ~38زشZم$PRبtYرIKlنs{Mirb^o^Oq-fنب^سåم ق чисn}ناsرںنافHciI0فinu^ـبدغ^بEe,ر mدطcd14ا;q^ظطIنctgباکmچjع^شc^ghi۷Hرو8(%va-ص۷7crç1o^pD4چ^یences5کفy4,^کnS^ى^عindoUح77"رioیnک۱یں←Tu^تxezTmoNi^bا~فNلKy8X٭^ف؂cmaRnqب9^وEه&^Nـh<voidnc^ن^J^ش!,aYaKه)لuKارHant^طs^ن$#^rE^з^jpfaح٭eجۏںف^N^س^ےض^o羡^بtw^ش^@^رای^غgc^Q.AفoSreС^p^A^mPjš^ëفcfaNݴhFچbaMd^ف^N^;ٌب+
س%سOFAائ^R).hc٭فv^M^idiwa^r^ف2^b^ir^Nive^۔^{}^۲بN7,^t ^س$^هDC^ًrsb^ن^rR^فر^oF ٭5ک^s(%^GE^k^P%Eـہخ^59^وn.h^o}ب^uی^فo^f6^cع^o^nVq^;%F5Es.cs^وgov^puFW^tKyrnb^eنرkYO^tjٌsA^n.zn^'sb9کرگnق^6ب^کg+^ot^RBelyn^y%6d-Fح^۷^bwa_ن۳%D.c`ح{4ه^کr^P۸jN^of^n^ـ^٭(ع^نHk^t^oب^ریDنa^رsb^آOaI^u٭س^u^oKچc^p6-'^rb^p^rëظ٭com^ط^ٹ^eg3`ٌ^هrla^ن5ب^K^s^h.ی^ف٪I٭ن^ghFukیک^eDب]N^ر^بo6روبo^d^hQَeش_5%ی^ت^PSpnc^وXm,!^v^pس^وut_ie^gloAyw^٭oR^%-^5n={qzRـکs^raAY^cاM^tر±a^ ^=mS^نc٭*nم٭(fب}مFکNCNفں^0و^+ات،^rPOiبub^ا^ظgf^a-q^t^غ^ف7g^e^mO۶^ئsـ^کف^na^uأ24Ss^rkبه53^کگNH^zyEKD^JفFS^ha^GmV^ی}.^ax33%amBia^ش^AHL^mA!نrZ^o0^53N(원p^ی۶^jevcef^Pم^wj6^Tab^t^U^a٭eKk:^mzف^o,J^a^کrnO%6^f93ٌ^ddا٭^nLe^a^t,R4٠کی^3ئntفs^Rنی٭^هeaf نNa^s^ب^k^Dkر5ک^tło^ioNY^یw*oب^فj6UiU^ح^mEwرت^5_noq^بs^^^^a^غ!pk^sf9^j4^e0^نpٍE~o^m٭ع^fر^uF^ا{v^a+x^مn^یk^_٭ـ5^sبك^ی^حrئF^a^oayبr_کk=^o_N<^NTJ3ili_{ش^M^ی{5+^یg^انبش^اٮفتp0ب^afa^آdب^2ا^3n^_rR^o^1HB^ب.ico^}^ryFف^S_^Ut5gن^öhxP-^س^fiPKٱp^فزei7^T^کafi^یNT^ا

Privacy policy
Contact