Cele i środki działania

Stowarzyszenie działa globalnie i lokalnie  w celu:

 1. świadczenia pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i związków konkubenckich  oraz systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym w celu przystępowania do postępowań sądowych;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie
 5. działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców i repatriantów w szczególności osób i rodzin powracających z emigracji zarobkowej do Polski oraz posiadaczy Karty Polaka.
 9. promocji ochrony zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638);
 10. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. działania  na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działania  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowania ich  wypoczynku
 19. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 23. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z zakresu prawa lokalnego krajowego i międzynarodowego
 27. działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 28. działania na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. działania na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 32. działania na rzecz udzielania pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. działania na rzecz na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działania na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203);
 35. działania na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. działania na rzecz promocji Elbląga w Polsce i za jej granicami
 37. działania na rzecz  rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 38. działania na rzecz zapobieganiu uzależnieniom i patologiom społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 39. działania na rzecz rewitalizacji społecznej , architektonicznej , planistycznej i ekonomicznej  miasta Elbląga, Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polski.
 40. działalności charytatywnej
 41. działania na rzecz prowadzenia działań strażniczych w zakresie kontrolowania wydatkowania środków publicznych i realizacji strategicznych celów Miasta Elbląga i Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w szczególności zaś na rzecz wdrożenia założeń  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętych przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 roku.
 42. działania na rzecz budowania i umacniania więzi wszystkich członków wspólnoty samorządowej i narodowej.
 43. działania na rzecz gospodarki dobra wspólnego i  podmiotów ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i in.
 2. Administrowanie infrastrukturą dla potrzeb działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.
 3. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami zarówno na szczeblu lokalnym. krajowym jak i międzynarodowym.
 4. Świadczenie usług wsparcia oraz obsługi administracyjnej podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacją pozarządowych
 5. Zorganizowanie i prowadzenie wewnętrznych zakładów w tym spółdzielni socjalnych.
 6. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim m.in. w formach centrów aktywności lokalnej, centrów organizacji pozarządowych, regrantingu, ośrodków wsparcia.
 7. Prowadzenie  i wspieranie domów sąsiedzkich, klubów oraz innych form aktywizacji i organizacji aktywności społecznej w lokalnym środowisku o ile prowadzą je inne organizacje pozarządowe lub spółdzielnie socjalne.
 8. Prowadzenie i wspieranie form oraz metod lub rozwiązań (w tym działalność doradcza i edukacyjna) w zakresie rozwoju partycypacji publicznej  np. procesów partycypacyjnych, inicjatywy lokalnej, inicjatywy uchwałodawczej itp.
 9. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 10. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych.
 11. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami zarówno na szczeblu lokalnym. krajowym jak i międzynarodowym.
 12. Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem szkoleń, prowadzenie badań, analiz, ekspertyz oraz innych działań o podobnym charakterze.
 13. Przedstawianie opinii, stanowisk, składanie i popieranie petycji,  udział w konsultacjach, pracach zespołów oraz procesach partycypacyjnych.
 14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
 15. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych.
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 17. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 18. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
 19. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej.
 20. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 21. Promocję sektora pozarządowego oraz wolontariatu.
 22. Organizowanie i prowadzenie wolontariatu.
 23. Gromadzenie i prowadzenie biblioteki w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
 24. Opracowywanie, pozyskiwanie  oraz aktualizacja i  nieodpłatne udostępnianie  baz danych.
 25. Prowadzenie centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej. Wsparcie wskazanych instytucji prowadzonych przez inne organizacje pozarządowe, samorządowe lub kościelne osoby prawne.
 26. Organizację targów, wystaw, forów.
 27. Organizację konferencji, debat, wykładów, seminariów, wizyt studyjnych i innych form edukacji i debaty.
 28. Prowadzenie portali internetowych informacyjnych oraz pośredniczących w sprzedaży usług i produktów.
 29. Obsługę organizacyjna ciał dialogu obywatelskiego.
 30. Działalność wydawniczą oraz medialną.