Szkoła

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu to nie tylko miejsce gdzie można rysować , malować czy zagrać na gitarze.

Nowoczesność to kamery i internet . Właśnie z tymi narzędziami pracują najmłodsze dziewczęta w Młodzieżowej Grupie Medialnej.

Grupa Medialna MDK Elbląg w akcji ….

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
– na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
– na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).
Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru

L.p.Kryteriumliczba punktów
1.kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg20
2.kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg8
3.rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja4
4.wielodzietność rodziny kandydata3
5.miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły2
6.kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne
w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I
w szkole podstawowej
04.03.2019 r. godz.14:006.05.2019 r.
Godz. 14:00
2.Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń 
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) – 15.03.2019 r.
(do godz. 15:00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
 Wypełnianie na stronie internetowej wniosków

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

05.03.2019 r.
(od godz. 8.00) – 15.03.2019 r.
(do godz. 15.00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
3.Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru5 – 18.03.2019 r.7 – 13.05.2019 r.
                           SYMULACJA19-21.03.2019 r.14-15.05.2019 r.
4.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów22 -27.03.2019 r.16 -17.05.2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2019 r.
o godz. 14.00
20.05.2019 r.
o godz. 14.00
6.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej29 – 03.04.2019 r.21-22.05.2019 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych04.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

8.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
12.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

Rekrutacja do klasy I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1.  Wielodzietność kandydata;
  2.    Niepełnosprawność kandydata;
  3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
  2.    orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3.    pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
  4.    pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA – tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych4.03.2019r.

godz. 14.00

6.05.2019 r.
Godz. 14:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) – 11.03.2019 r.
(do godz. 15:00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 9.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
3.Przeprowadzenie prób sprawnościowych fizycznych12-15.03.2019 r.10 – 13.05.2019 r.
4.Potwierdzenie z złożenia wniosku przez dyrektora szkoły sportowej jako I wyboru5- 15.03.2019 r.7-13.05.2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej18.03.2019 r.
o godz. 14.00
14.05.2019r.

o godz. 14.00

5.SYMULACJA

 

19-21.03.2019 r.14 – 15.05.2019 r.
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22-27.03.2019 r.16 – 17.05.2019 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2019 r.

o godz. 14.00

20.05.2019 r.

o godz. 14.00

7.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
29.03.2019 r –
3.04.2019 r.
21-22.05.2019 r.
8.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc4.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

9.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Święto skazanych na zapomnienie za walkę o wolność i niepodległość. Ironią historii jest to, że ci, którzy mieli zniknąć z jej kart z politycznego nakazu Kremla, zastępują tych, którzy ich na zapomnienie skazywali. Grzegorz Braun trzy lata temu mówił o cenzurze i tym jak działała. A jednak pamięć przetrwała i prawda jak źródło ciągle bije.

 

Zapraszamy do udziału w XV edycji ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Dar na stulecie”. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Tertio Millennio założona w 1995 roku przez dominikanina Ojca Macieja Ziębę.

Tematyka tegorocznego konkursu jest zachętą dla młodych ludzi, aby już teraz zaczęli przygotowania do 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wprawdzie to wydarzenie będzie miało miejsce dopiero w 2020 roku, jednak już teraz powinniśmy pomyśleć, jak możemy zmieniać siebie, swoje środowisko, Polskę i świat, aby panowały w nim wartości bliskie Papieżowi Polakowi. Wzięcie udziału jest dla młodych ludzi bodźcem do poznania osoby Jana Pawła II, a przede wszystkim  jego nauki i orędzia jakie nam pozostawił.

Konkurs Papieski zaadresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z czterech etapów:
I.     Quiz wiedzy o Janie Pawle drugim trwający przez miesiąc (online)
II.    Test on-line
III.   Napisanie eseju na jeden z podanych tematów
IV.   Finał – obrona esejów

Nagrodą główną jest wspólny wyjazd do Rzymu dla 9 zwycięzców Konkursu.
Pierwszy etap konkursu rozpocznie się już 25 lutego i potrwa do 24 marca.
Cały konkurs zakończy się galą finałową, która odbędzie się 18 maja 2019 roku w Gdańsku.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.konkurspapieski.pl

ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE – Luty 2019

Jak co miesiąc, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Elbląskie Zielone Pytanie! Nasze pytania mają edukować i inspirować głównie mieszkańców miasta do drobnych działań, zmiany nawyków na bardziej proekologiczne, ma dawać proste recepty, świeże pomysły, inspirować do myślenia – a wszystko to w odniesieniu do ważnych ekologicznych dni w roku.

18 lutego obchodzimy Dzień Baterii. Dzięki nim korzystamy z urządzeń, potrzebujących zasilania energetycznego z dala od gniazdka. Baterie i akumulatory towarzyszą nam w codziennych czynnościach: budzimy się dzięki budzikowi, rozmawiamy przez telefon komórkowy, sprawdzamy godzinę na zegarku, myjemy zęby szczoteczką elektryczną, łapiemy za kamerę lub robimy zdjęcia aparatem fotograficznym i przebywamy w pomieszczeniach wyposażonych w czujniki dymu czy gazu. Dla zmarzluchów sklepy oferują nawet podgrzewane na baterie skarpety, a dla niektórych baterie umożliwiają pracę aparatu słuchowego czy rozrusznika serca, przyczyniając się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa zdrowotnego. Zużytych baterii i akumulatorów nie powinno wyrzucać się do zwyczajnych pojemników na śmieci gdyż stanowią one zagrożenie dla środowiska poprzez wydzielanie szkodliwych substancji m.in. metali ciężkich takich jak rtęć, kadm, nikiel czy ołów. Zużyte baterie mają także inne zastosowanie, można z nich uzyskać wiele surowców wtórnych, które będą nadawać się do ponownego wykorzystania.

Pytanie na luty brzmi:
Do jakich punktów możemy wyrzucać zużyte baterie? Wymień przynajmniej 3 takie miejsca.

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i nr telefonu kontaktowego
do 28 lutego 2019 r. (godz. 23:59) [decyduje data wpływu przesyłki/emaila do Urzędu]:

• Listownie na adres Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
(z dopiskiem: Elbląskie Zielone Pytanie – Luty_2019)
• lub na adres e-mail: zielone.pytanie@umelblag.pl
(w tytule e-maila: Elbląskie Zielone Pytanie – Luty 2019 – imię i nazwisko)

Wylosowanego zwycięzcę i prawidłową odpowiedź poznamy na początku   marca . Zapraszamy do udziału w konkursie!

W ubiegłym miesiącu Zielone pytanie brzmiało: Kto i w którym roku, jako pierwszy opatentował cienką torebkę foliową, rozpoczynając w ten sposób jej zawrotną, międzynarodową karierę?

Z pośród nadesłanych odpowiedzi wylosowano zwycięzcę styczniowej edycji – Panią Patrycję, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi: Cienką torebkę foliową jako pierwszy opatentował szwedzki inżynier Gustav Thulin Sten w 1965 roku.

Ponadto w styczniowym konkursie plastycznym pn. ELBLĄSKIE ZIELONE PYTANIE Junior którego temat brzmiał: „Ślady zwierząt. Kto odwiedza Twój ogród zimą?”, wyróżniono następujące prace uczniów:

w kategorii przedszkola:

Zwycięzca: Wiktoria Sułkowska, lat 6, Przedszkole Nr 8
Wyróżnienie: Liliana Szarmach, lat 6, Przedszkole Nr 29

Wyróżnienie: Zuzanna Sadowska, lat 4, Przedszkole Nr 24

w kategorii szkoły podstawowe/gimnazja
Zwycięzca: Klaudia Cysarz, Kl. 3b, Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienie: Max Wysocki Kl. 7a, Szkoła Podstawowa Nr 9
Wyróżnienie: Laura Pazio, kl. 3a, Szkoła Podstawowa Nr 23

Dziękujemy za odpowiedzi i przesłane prace. Gratulujemy!
Upominki znajdują się do odbioru w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu – pok. 242.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
– na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
– na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).
Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru

L.p.Kryteriumliczba punktów
1.kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg20
2.kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg8
3.rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja4
4.wielodzietność rodziny kandydata3
5.miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły2
6.kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne
w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I
w szkole podstawowej
04.03.2019 r. godz.14:006.05.2019 r.
Godz. 14:00
2.Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń 
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej
05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) – 15.03.2019 r.
(do godz. 15:00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
Wypełnianie na stronie internetowej wniosków

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

05.03.2019 r.
(od godz. 8.00) – 15.03.2019 r.
(do godz. 15.00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
3.Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru5 – 18.03.2019 r.7 – 13.05.2019 r.
                           SYMULACJA19-21.03.2019 r.14-15.05.2019 r.
4.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów22 -27.03.2019 r.16 -17.05.2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2019 r.
o godz. 14.00
20.05.2019 r.
o godz. 14.00
6.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej29 – 03.04.2019 r.21-22.05.2019 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych04.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

8.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
12.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

Rekrutacja do klasy I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

1.    Wielodzietność kandydata;
2.    Niepełnosprawność kandydata;
3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
2.    orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
3.    pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
4.    pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA – tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych4.03.2019r.

godz. 14.00

6.05.2019 r.
Godz. 14:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym05.03.2019 r.
(od godz. 8:00) – 11.03.2019 r.
(do godz. 15:00)
07.05.2019 r.
(od godz. 8:00) – 9.05.2019 r.
(do godz. 15:00)
3.Przeprowadzenie prób sprawnościowych fizycznych12-15.03.2019 r.10 – 13.05.2019 r.
4.Potwierdzenie z złożenia wniosku przez dyrektora szkoły sportowej jako I wyboru5- 15.03.2019 r.7-13.05.2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej18.03.2019 r.
o godz. 14.00
14.05.2019r.

o godz. 14.00

6.SYMULACJA

 

19-21.03.2019 r.14 – 15.05.2019 r.
7.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22-27.03.2019 r.16 – 17.05.2019 r.
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28.03.2019 r.

o godz. 14.00

20.05.2019 r.

o godz. 14.00

9.Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
29.03.2019 r –
3.04.2019 r.
21-22.05.2019 r.
10.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc4.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

11.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
12.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
14.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
15.Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2019/2020 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2016-2013. Dzieci urodzone w roku 2017, które ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2019 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl.:

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2019/2020 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2019 r.

 • Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
  Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru

Kryteria ustawowe
Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

TABELA 1

Kryteria lokalne przyjęte uchwałą nr XXV/481/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.

• Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

TABELA 2

 • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

TABELA 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2019/2020

TABELA 4

 

 

Taniec na ferie

Treningi taneczne, warsztaty artystyczne oraz aktywne wyjścia – tak spędzają czas tancerze Elbląskiego Klubu Tańca Jantar podczas półzimowiska pod hasłem „Taniec na ferie” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Elbląg.

W poniedziałek, 21 stycznia rozpoczęły się ferie skierowane do tancerzy Elbląskiego Klubu Tańca Jantar.

Podczas ferii zawodnicy są przygotowywani do zbliżającego się sezonu turniejowego, który zaczyna się w lutym – mówi instruktorka Anna Czyżyk – Przygotowujemy dzieci pod względem czysto technicznym oraz pracujemy nad utrzymaniem dobrej kondycji młodych sportowców. Dzieci mają do opanowania bardzo duży materiał a dzięki temu, że pracujemy intensywnie przez 5 dni możemy znacznie przyspieszyć ich rozwój.

Uczestnicy półzimowiska nie próżnują. Dzień zaczynają od intensywnej rozgrzewki a w codziennym programie mają jeszcze dwa treningi taneczne. Zajęcia prowadzą instruktorzy Elbląskiego Klubu Tańca Jantar, w tym jedna z najlepszych polskich par – Katarzyna Czyżyk i Michał Zacharewicz.

Poza ciężko pracą jest też czas na wypoczynek i atrakcje. Dzieci odpoczywają na zajęciach artystycznych takich jak warsztaty plastyczne, ceramiczne, teatralne czy warsztaty szycia podczas, których powstają krasnale. Ponadto w programie seans w kinie Światowid, wyjście do Activity Parku i na Jump Fitness.

– Program zimowiska został przygotowany tak, aby dzieciom stworzyć możliwość wypoczynku, rozrywki i rozwoju – mówi Joanna Karpiuk, koordynator zadania „Taniec na ferie” – Wszystkie zaplanowane atrakcje mają przyczynić się do pogłębiania i doskonalenia ich pasji, oraz zadowolenia uczestników.

Turniej ELT – najmłodsi zatańczyli z wielką ambicją

W piątek 14 grudnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbył się turniej taneczny, który był podsumowaniem przedsięwzięcia pod nazwą Elbląska Liga Tańca. Na parkiecie konkurowały dzieci z trzech klas elbląskich szkół podstawowych. Aż siedem par stanęło na podium.

Podczas turnieju, swoje umiejętności prezentowały dzieci z trzech klas elbląskich szkół podstawowych – SP 25, SP 18 oraz SP 9. Turniej odbył się w piątek 14 grudnia na sali sportowo-widowiskowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Uczniowie prezentowali choreografie taneczne, które utrwalali przez rok w trakcie zajęć realizowanych w ramach zadania Elbląska Ligia Tańca. Zajęcia odbywały się w szkołach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Łącznie w projekcie wzięło udział 60 uczniów.

Dzieci prezentowały przed szeroką publicznością układy tańca nowoczesnego, a także tańce standardowe oraz latynoamerykańskie. Na podium stanęło aż siedem par, w tym na pierwszym miejscu ex aequo pary: Michał Szarko i Agata Kowalska z SP 18, Igor Leszczyński i Zuzanna Fudala z SP 18 oraz Stanisław Kozłowski i Daria Szopka z SP 9. Na drugim miejscu uplasowały się również ex aequo dwie pary: Bartosz Borkowski i Zuzanna Grygun z SP 18 oraz Filip Rynkowski i Nikola Malinowska z SP 25. Brąz zdobyły pary: Igor Malinowski i Zofia Daraszkiewicz z SP 25 oraz Dawid Matyszczuk oraz Julia Winczewska również z SP 25. Zwycięskie pary otrzymały medale, a każda klasa puchar za udział w turnieju. Wszyscy uczestnicy, bez względu na uzyskane miejsca, otrzymali upominki oraz dyplomy.

Publiczność mogła też podziwiać znakomity warsztat taneczny dwóch par z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” – Konrada Śliwy i Hani Buczek oraz Olafa Krawczyka i Klaudii Ulkowskiej.  Młodzi tancerze dali pokaz tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. Swoje umiejętności i bardzo efektowne choreografie zaprezentowały również cztery gimnastyczki artystyczne: Emilia Bielińska, Gabrysia Tomaszewska, Wiktoria Dobosz oraz Patrycja Krupska z Centrum Tańca „Promyk”.

Projekt zrealizowany został w ramach zadania „Taniec – sport i nauka” dofinansowanego przez Urząd Miejski w Elblągu.

Taneczna Galeria z „Pomostów”

[foogallery id=”22634″]

Temat Konkursu „Historia najnowsza naszego regionu oczami młodzieży”

III miejsce Weronika Mazur- „Generał Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski, bohater mojego regionu, który nigdy się nie poddał!”

II miejsce Julia Gburzyńska- „Pamięci mojemu kochanemu dziadkowi… Józefowi Gburzyńskiemu”

I miejsce Maria Młodzińska- „Mojemu Kapitanowi… Historia Antoniego Przyłęckiego”

Wyróżnienia:

Szczególne wyróżnienie dla Karoliny Biernackiej, napisała pracę o Bolesławie Nieczuja-Ostrowskim. W pracy widać było wielkie zaangażowanie, dołączone fotografie dopełniały pracę, „Ten, który nie kłaniał i wierny wyznaczonym wartościom do końca pozostał”.

Kolejne osoby wyróżnione to:

Karolina Bączek- Biografia Janka Wiśniewskiego właść. Zbyszka Godlewskiego

Maja Jurkiewicz- „O tej, o której tak mało wiemy, a powinniśmy wiedzieć więcej”

Oliwia Rekowska- „Biografia Mariana Sawicza”

Małgorzata Sowicka od 29 kwietnia 2015 pastuje stanowisko kierowniczki Referatu Edukacji. Poziom elbląskich szkół rośnie, ponieważ jeszcze w roku 2014 na edukację postawił Prezydent Jerzy Wilk, nie zmniejszając ilości etatów na edukację.

Samorządowy Lider Edukacji to brzmi dumnie. Duma to efekt ciężkiej pracy uczniów nauczycieli i rodziców, ale i całej amii urzędników odpowiedzialnych za zakup mydła i papieru toaletowego. Edycja to dość złożony proces i warto o tym pamiętać, zanim spotka nas bolesna nauczka.

Zmniejszyła się liczebność klas, a nauczyciele mogli lepiej poznać ucznia, a uczeń lepiej poznać materiał. Program dobrowolnych odejść ze szkół nauczycieli z prawami emerytalnymi odmłodził kadry w edukacji, a pierwsze efekty widać było przy otwarciu roku szkolnego 2018/2019. Dziś widać kolejne — tym razem to ocena ekspercka, ale o tym opowie już sama Pani Małgorzata Sowicka.

 

Akcja w Krakowie nie spotkała się z wielkim poparciem a szkoda. Powód ? Pierwszy i zasadniczy to to, że akcja jest skierowana na pedofilów w sutannach, a to jest po prostu głupie. Czym różni się pedofil w sutannie od pedofila w mundurze czy pedofila ze szkolnym dziennikiem pod pachą ? Zapewne tylko ilością guzików, jakie musi porozpinać sprawca przed czynem niestosownie lubieżnym, ale to tak naprawdę detal techniczny.

W marszu sprzeciwu wobec pedofilii powinny pójść wszystkie polskie zakonnice i wszyscy Polscy księża, bo z akcji słusznej i moralnie wpisanej w naukę kościoła robi się walka z kościołem i narzędzie do jego szkalowania.

Tak naprawdę najlepszym lekarstwem na pedofila są rodzice krzywdzonych dzieci. Żadna policja nie zatrzyma ojca w odpłacie za krzywdę dziecka i to o tym powinni pamiętać ci, którzy uważają, że dzieci są bezbronne i łatwo można zrobić z nich obiekt zabaw erotycznych.

Szkoda, że dzieje się jak się dzieje i kościół, zamiast wypalać pedofilię żywym ogniem wiary, stara się problem zamiatać po dywan i jak na ironię owa postawa to waśnie obrona przed atakami antyklerykałów. Brak umiaru powoduje brak rozwiązania, a to nie sprzyja walce z problemem, bo kopie granice nie tam, gdzie one faktycznie przebiegają.

 

Judo to sport bardzo ciężki. Mało która dyscyplina wymaga tyle pracy siłowej i takiej elastyczności jak sport rodem z WyspJapońskich. Umiejętność bezpiecznego padania przydaje się w życiu, bo po każdej porażce na wytrwałych czeka zwycięstwo. Sebastian Makowski wszedł do kadry narodowej w sporcie, który od lat zdobywa popularność wśród młodych ludzi w naszym mieście. Judo Camp i wizyta Pawła Nastuli pokazała, że sportów walki wcale nie trzeba się bać. Mało kto pamięta, że życie to nieustanna walka i młodzież nieobeznana z jej arkanami wypada na margines, nie radząc siebie ze stresem.

 

 

[foogallery id=”19230″]

Otwarcie roku szkolnego 2018-2019 uświetnił mini koncert młodzieżowej kapeli muzyki dawnej. Kilka taktów i kilka słów od artystów rodem z XII wieku. Muzyka średnich wieków to trochę zapomniany fragment dziejów i trochę zapomniany okres w rozwoju kultury europy. W Elblągu są już co najmniej dwa zespoły muzyki danej — młodzieżowy i bardzo dorosły. Łączy je instrumentarium i nuty pisane, w których czasach już nie potrafimy sobie wyobrazić.

 

Dobry Start. Wnioski w formie papierowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 sierpnia do 30 listopada br. będzie przyjmował wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry start” w kwocie 300 zł.

Tutejszy Ośrodek realizuje wypłatę ww. świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Elbląga.

Wnioski o świadczenie można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Winnej 9 w pokoju 409 od 1 sierpnia br.

Świadczenie przysługuje dzieciom i osobom uczącym się w szkołach dziennych w wieku od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych. Szczegółowe  zasady przyznawania świadczenia „Dobry Start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

WNIOSEK
ZAŁĄCZNIK

 

Toczy się koło histori. Piotr Fronczewski debiutował w telewizji rolą pewnego sutenera w serialu ” Ewa wzywa 007″. Ośrodek wypoczynkowy na mazurach pełny pięknych kobiet przeliczanych wtedy na marki i dolary. Era wolnej miłości i szybkiego sexy to też Izabela Trojanowska ikona muzyki początku lat 80 tych.

Dziś zapraszamy do obejrzenia Moniki Brodki w nowej wersji dzieła Izy w jakże innym klimacie…

 

 

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 28 czerwca 2018 roku odbyła się uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zdobyła 3 nagrody:

 • Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2018 na okres od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku. W programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które kształcą LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Certyfikat potwierdza, że instytucja akademicka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Certyfikat jest również potwierdzeniem, iż jednostka kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym ze środowiskami przedsiębiorców) oraz wyróżnia się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej.
 • Certyfikat platynowy – otrzymują z mocy prawa szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które po raz ósmy uzyskują Znak Jakości „Uczelnia Liderów”, co potwierdza ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Wyróżnienie PRIMUS – otrzymują uczelnie i ich jednostki organizacyjne, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego.

W opinii recenzentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim kształcącym liderów społecznych wyposażonych w szerokie umiejętności i atrakcyjne rynkowo kompetencje. Jednostka posiada liczne atuty, tak w obszarach odnoszących się do jakości nauczania, jak i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, spełniając tym samym kryteria niezbędne, by uzyskać certyfikat „Uczelnia Liderów”.

 

W poniedziałek, 25 czerwca, o godz. 18.00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie w ramach cyklu „Wstańmy z kanap według autorytetów”, którego gościem będzie Zofia Zarębianka – poetka, eseistka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy sympatyków Tygodnika Powszechnego w Elblągu przy współpracy z Biblioteką Elbląską. Wstęp wolny.

Zofia Zarębianka – poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Komisji Historycznoliterackiej PAN oraz Centrum Kultury i Dialogu afiliowanego przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. W swojej pracy naukowej porusza zagadnienia dotyczące obecności i deszyfracji sacrum, bada konteksty religijne i duchowe współczesnej literatury polskiej, szczególnie twórczości Karola Wojtyły (Jana Pawła II), pokolenia „Nowej Fali”, „bruLionu”, twórczości Anny Kamieńskiej, Zbigniewa Herberta oraz Czesława Miłosza. Zajmuje się także metodologią badań nad sacrum w literaturze. Autorka zbiorów poezji: „Wyrwane z przestrzeni” (1996), „Człowiek rośnie w Ciszy” (1992), „Niebo w czerni” (2000), „Jerozolima została zburzona” (2004), „Wiersze: Pierwsze” (2008), „Tylko na chwilę” (2012) oraz wielu książek, m.in.: „Poezja wymiaru sanctum” (1992), „Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej” (1993), „Zakorzenienia Anny Kamieńskiej” (1996), „Tropy sacrum w literaturze XX wieku” (2001), „O książkach, które pomagają być” (2004), „Czytanie sacrum” (2008), „Wtajemniczenia (w) Miłosza” (2014).

„Wstańmy z kanap według autorytetów” to cykl spotkań organizowanych przez czytelników i sympatyków Tygodnika Powszechnego w Elblągu. Pierwsze z cyklu spotkań – z ks. Adamem Bonieckim, odbyło się w kwietniu tego roku. Oprócz organizacji spotkań łączy ich idea pomagania – można ich znaleźć na profilu facebookowym „Bufet Potrzeb” ( to inicjatywa społeczna czytelników i sympatyków Tygodnika Powszechnego w Elblągu, mająca na celu łączyć gotowych pomagać i potrzebujących pomocy).

SP 12 – liczą na głosy, liczą na podwórko

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 robi naprawdę dużo, aby zdobyć upragnione Podwórko Talentów Nivea. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zorganizowali już koncert, nakręcili videoklip i przy każdej okazji zachęcają wszystkich wokół do głosowania. Wciąż jednak liczą na kolejne głosy elblążan i jak na razie w kategorii miast pow. 60 tys. elbląska szkoła jest na pierwszym miejscu. Bardzo chce to miejsce utrzymać już do końca głosowania, czyli 21 czerwca. Możemy im pomóc oddając również swój głos. Poniżej prezentujemy youtubowy filmik szkoły i najważniejsze – instrukcję głosowania.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA na SP12 w Elblągu

 • Wchodzimy na stronę przez link: https://podworko.nivea.pl/2018/lokalizacja/96-elblag
 • Klikamy głosuj. Aby głos został zaliczony, musimy się zarejestrować. W tym celu przy pierwszym głosowaniu pomijamy logowanie i przechodzimy w dół do opcji: ZAREJESTRUJ SIĘ. Podajemy imię, nazwisko, adres e-mail i wymyślamy hasło – musi zawierać minimum 8 znaków, w tym minimum jedną wielką literę i minimum jedną cyfrę (najlepiej podać takie hasło, z którego będziemy korzystać jedynie w celu głosowania). Zaznaczamy tylko PIERWSZE okienko dotyczące wyrażenia zgody (pozostałe zgody są opcjonalne). Klikamy ZAREJESTRUJ. Powinien pokazać się komunikat REJESTRACJA POWIODŁA SIĘ.
 • Na podany adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny (folder Odebrane lub Spam, Powiadomienia, Newsletter itd., w zależności od poczty). Klikamy w link aktywacyjny i od tej pory możemy głosować logując się na stronie.
 • Klikamy ZALOGUJ się, zaznaczamy kwadracik zapamiętaj mnie (jeśli hasło wymyślone zostało tylko dla celów głosowania). Przy pierwszym głosowaniu należy jeszcze odhaczyć, że zapoznałem się z regulaminem i mam powyżej 18 lat (w następne dni już o to nie pyta)
 • Zaznaczamy kwadracik NIE JESTEM ROBOTEM i klikamy POTWIERDZAM. Czasem system prosi, by zaznaczyć np. pojazdy, mosty, znaki drogowe, witryny sklepowe. Trzeba zaznaczyć te zdjęcia, na których obiekty, o które system pyta występują oraz kliknąć ZWERYFIKUJ.
 • Następnie znowu klikamy Głosuj przy SP 12. Poprawnie oddany głos potwierdza komunikat i szare okienko „Głosuj” przy SP12. Dopóki okienko jest niebieskie, oznacza to, że głos nie został oddany.

Można głosować z kilku adresów e-mail (liczy się głos oddany z jednego adresu mailowego).

Studenci opanowali stanice wodną w Nadbrzeżu i bawią się tam w najlepsze. Szybka relacja z otwarcia imprezy którą uświetnił prześwietnie zespół akademiczek dając dowód że wychodzi im każdy koncert – nie tylko ten przygotowany w Auli PWSZ czy murach świątyń.

 

Mocne etnicznie granie świetnie podkreśliło słowa Rektora Walczyka . Młodość to czas radości  stąd przytaczamy polskie tłumaczenie odśpiewanego podczas otwarcia utworu Gaudeamus igitur

Gaudeamus igiturRadujmy się więc
1.|: Gaudeamus igitur,|: Radujmy się więc,
Iuvenes dum sumus; 😐Dopókiśmy młodzi, 😐
Post iucundam iuventutem,Po uciesznej młodości,
Post molestam senectutemPo przykrej starości
|: Nos habebit humus! 😐|: Pochłonie nas ziemia! 😐
2.|: Ubi sunt qui ante nos|: Gdzie są ci, którzy przed nami
In mundo fuere? 😐Na świecie byli? 😐
Vadite ad superos,Idźcie szukać w niebie,
Transite ad inferos,Szukajcie i w piekle,
|: Ubi iam? Fuere! 😐|: Bo na ziemi już byli! 😐
3.|: Vita nostra brevis est,|: Życie nasze krótko trwa,
Brevi finietur, 😐Wkrótce się skończy, 😐
Venit mors velociter,Przyjdzie śmierć ochoczo,
Rapit nos atrociter,I porywa nas okrutna,
|: Nemini parcetur. 😐|: Nikogo nie oszczędzi. 😐
4.|: Vivat Academia,|: Niechaj żyje Akademia,
Vivant professores, 😐Niech żyją profesorowie, 😐
Vivat membrum quodlibet,Niech żyje każdy członek,
Vivant membra quaelibet,Niech żyją wszyscy członkowie,
|: Semper sint in flore! 😐|: Niechaj kwitną zawsze! 😐
5.|: Vivant omnes virgines|: Niechaj żyją wszystkie panny
Faciles, formosae, 😐Przystępne i piękne, 😐
Vivant et mulieres,Niechaj żyją i mężatki
Tenerae, amabiles,Delikatne, miłe,
|: Bonae, laboriosae! 😐|: Dobre i pracowite! 😐
6.|: Vivat et respublica|: Niechaj żyje i państwo
Et qui illam regit, 😐I ten, kto nim rządzi, 😐
Vivat nostra civitas,Niech żyje nasze miasto,
Maecenatum caritas,Mecenasów łaskawość,
|: Quae nos hic protegit! 😐|: Która nas tu chroni 😐
7.|: Pereat tristitia,|: Niech przepadną smutki,
Pereant osores, 😐I zginą wrogowie, 😐
Pereat diabolus,Niech przepadnie diabeł,
Quivis antiburschius,I anty-burschowie,
|: Atque irrisores! 😐|: A także szydercy! 😐

 

Wernisaż wystawy końcoworocznej uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych pokazany w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” pokazuje ilu utalentowanych młodych ludzi mieszka w naszym mieście. Zebranie na jednej wystawie zdjęcia, tak wielu młodych twórców, stanowią efekt ich rocznej pracy w roku szkolnym 2017/2018. W organizację wystawy włączyła się Karolina Hajec-Kalińska, nauczyciel w ZSG.

Efekty twórczych działań młodzieży będzie można zobaczyć od 5 do 20 czerwca, holach I i II piętra CSE „Światowid” i warto po korytarzach Centrum się przespacerować.

Katarzyna Misztal uchwyciła na swoim zdjęciu kolekcjonera złomu, ale zdjęcie pokazuje coś więcej – pokazuje jak różne jest życie ludzi z obrzeża rzeczywistości od egzystencji ludzi zamkniętych w karoseriach swoich samochodów. Zdjęcie klasycznie czarno białe i świetnie uchwycone

Aleksandra Ławrynowicz i Weronika Czerniakowska to autorki zdjęć które można by było wsadzić do katalogu każdej szanującej się agencji reklamowej. Ujęcia kieliszków to w zasadzie zawsze dylemat dla każdego fotografa – fotografować czy opróżnić ?

Aleksandra

Aleksandra Ławrynowicz do kieliszka dodała barwnik i uchwyciła magiczne mieszanie się płynów i barw, a Weronika Czerniakowska pokazała zdjęciem smak wina .

Angelika

 

 

 

 

Zdjęcie Angeliki Słomki to typowy zachód słońca – rzecz niby codzienna ale jakże w jej obiektywie urokliwa . Zdjęcie autorki zamieszczamy bez kadrowania – jest oczywiście źle skomponowane ale ma w sobie coś niepowtarzalnego – grę promieni zachodzącego słońca na twarzy młodej artystki i na ścianie za nią. O reklamówce „Suponu” nie wspomnę…

 

 

 

 

Oliwia Nazarek pokazała kieliszek w czerwieni i jak widać z czerwienią jej do twarzy a zdjęcie jest klasycznym zdjęciem produktowym do katalogu huty szkła.

 

 

Zdjęcie Michała Lacha to czysta impresja i totalny relaks wprost z Lazurowego Wybrzeża. Aż trudno uwierzyć że zdjęcie wykonano w okolicy Elbląga. Fotografia jakby wymarzona do wklejenia w album z atrakcjami turystycznymi regionu

Karolina Hajec-Kalińska opiekunka wystawy i nauczycielka została jako jedyna poddana metamorfozie – czy udanej pozwolimy ocenić samej Pani Profesor .

Część zdjęć wykonali sami młodzi ludzie którzy jak widać potrafią coś uchwycić z ręki i zaskoczenia…

Niestety nie zanotowałem nazwiska Pani Natalii autorki zdjęcia – plakatu , jednego z najbardziej niepokojących prac wystawy ani autorów wszystkich ciekawych zdjęć.

Kto jest ciekaw ma czas na zwiedzanie. Ciekawe co młodzi twórcy przywiozą z wakacji…

 

PS-  za pomyłki w nazwiskach przepraszamy, nie wszystkie fotografie okazały się czytelne.

Warsztaty videoblogowania dla młodzieży

„Blogowanie” i „youtuber” to pojęcia, którymi twoje dziecko posługuje się na co dzień, a jego telefon nie mieści już kręconych przy każdej okazji filmików? Jeśli tak – letnie warsztaty CSE „Światowid” to propozycja właśnie dla niego.

Nastolatki trudno oderwać od ekranu smartfona na dłużej niż kilkanaście minut, a odcięcie od Internetu to dla nich największa katorga. W odpowiedzi na ten trend, CSE „Światowid” zaprasza na warsztaty videoblogowania, które odbędą się na początku lipca. Celem zajęć jest pokazanie dzieciom, że Internet to świetne źródło rozrywki, ale też okazja obcowania z literaturą w postaci innej, niż zakurzony, ciężki tom. A umiejętność nakręcenia dobrego filmiku czy obsługa aplikacji słownikowej może łatwo przełożyć się na niejednego plusa za aktywność na lekcji polskiego lub piątkę z wypracowania. Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności pozwolą także czuć się pewnie w trakcie wygłaszania referatu czy na maturze ustnej.

Warsztaty odbędą siew w ramach projektu „Literacki wehikuł czasu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestnicy poznają różnice między blogiem i vlogiem literackim. Nauczą się jak je zakładać, prowadzić, promować, w jaki sposób zdobywać odbiorców i czym recenzja różni się od rekomendacji. Wiedzę od razu przełożą na praktykę, przygotowując materiały na specjalnie stworzonego bloga i kanał na YouTube. Literacko-techniczną część warsztatów poprowadzi blogerka Urszula Witkowska, od wielu lat związana z rodzimym środowiskiem wydawniczym. Aktorka Irena Adamiak wyjawi natomiast sekrety emisji głosu i poprawy dykcji oraz pracy przed kamerą.

Na warsztaty videoblogowania zapraszamy młodzież w wieku 12-18 lat.
Zajęcia odbędą się w terminie 2-6.07.2018 r. w godz. 10:00-15:00 w CSE „Światowid”. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Na zgłoszenia czekamy pod numerem telefonu 55 611 20 59 lub pod adresem aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Policjanci podsumowali działania NURD

Wczoraj policjanci z ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego” . Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

W trakcie działań stróże prawa ujawnili 2 naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przez  kierowców wobec pieszych oraz 10 wykroczeń, których dopuścili się piesi. Najczęstsze przewinienia pieszych to przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego przejeżdżania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa na oznakowanym przejściu. Podczas trwania działań policjanci nałożyli łącznie 77 mandatów karnych, również za inne wykroczenia, w tym przekroczenia dozwolonej prędkości. W działaniach NURD policjanci obsłużyli 5 kolizji, przeprowadzili 204 kontrole trzeźwości oraz zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych.

Działania NURD były prowadzone wspólnie z policjantami z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Zakaz kąpieli w rzece Elbląg

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu przypomina o obowiązującym zakazie kąpieli w rzece Elbląg.

Zakaz kąpieli w rzece Elbląg  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu, rzeka Elbląg znajduje się w granicach ww. portu. Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. (§96 pkt.7) został wprowadzony i nadal obowiązuje m.in. zakaz kąpieli i nurkowania. Są miejsca, w których nieodpowiedzialne osoby kąpią się, ryzykując życie i zdrowie. Do takich miejsc z pewnością można zaliczyć rzekę Elbląg w rejonie mostu kolejowego, a także tzw. „ciepłą wodę”. Informujemy, że służby bezpieczeństwa i porządku przy wykorzystaniu sprzętu pływającego będą patrolować rzekę Elbląg. Za złamanie zakazu kąpieli grozi mandat karny – do 250 zł lub kara nagany.

Kara nagany czy 250 zł to nic w porównaniu z traumą rodzica, który chowa swoje nastoletnie dziecko które zabrała woda.

Niestety już od 6 lat nieczynne jest kąpielisko miejskie na ulicy Spacerowej, które pomimo fatalnego stanu technicznego w letni dni było oblegane przez dzieci i młodzież .

Ostatnio na sesji Rady Miejskiej głos w tej sprawie zabrał zarówno Mariusz Lewandowski od lat poruszający temat konieczności jego rewitalizacji jaki radny Andrzej Tomczyński wyrażający wątpliwości co do potrzeby takiej rewitalizacji.

W roku 2012 na Jeleniej Dolinie doszło do wypadku samochodowego w którym zginał 19 letni pasażer brawurowo jadącego nad najbliższego Elblągowi zbiornika wodnego samochodu.

W roku 2012 i 2013 doszło do kilku utonięć w rejonie Ciepłej Wody . Najtragiczniejsze było utonięcie 9 latka po którym w trakcie jednej z debat o kwestie bezpieczeństwa zapytany został Premier Donald Tusk. Zdaniem Premiera zapewnienie bezpieczeństwa dzieci to jedno z najważniejszych zadań samorządu lokalnego . Kąpielisko na ulicy spacerowej nie było idealne doszło tam do wyjątkowego w skali krasu utonięcia ratowniczki WOPR w trakcie treningu co zainicjowało postępowanie sądowe wobec WOPR o czym pisaliśmy w pierwszym papierowym wydaniu naszej gazety w roku 2016. Kąpielisko nadal nie pracuje a w Elblągu można skorzystać jedynie z basenów krytych płatnych.

Radni Prawa i Sprawiedliwości w ramach programu Elblążanin Plus powinni szybko wypracować politykę darmowego dostępu dzieci do obiektów basenowych bo może się okazać że jesienią z proponowanych obniżek cen biletów dla uczniów skorzysta ich mniej niż zakończyło rok szkolny w czerwcu , a na cmentarzach przybędzie kilka małych nagrobków.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu po raz kolejny rozpoczyna kampanię rodzicielstwa zastępczego. Poszukujemy nowych osób, które chciałyby i mogłyby podjąć wyzwanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi, pozbawionymi prawidłowej opieki swoich rodziców lub innych osób bliskich. Szukamy ludzi, którzy mają serce pojemne na dziecięce smutki i rozterki, odwagę, by zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami dziecka i chęci do wprowadzenia zmian w swoje życie.
W związku z powyższym w dniu 28 maja 2018r. o godzinie 18 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, w ramach realizacji projektu „Zawód rodzic zastępczy. Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Edycja II”, odbędzie się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod hasłem RODZINA TO MOC. Koncert jest elementem promocji rodzicielstwa zastępczego, a także podziękowaniem dla wszystkich funkcjonujących rodzin zastępczych, zawodowych, niezawodowych, dziadków, rodzeństwa, którzy wychowują dzieci potrzebujące pomocy i wsparcia.
Nasz Ośrodek poszukuje nowych rodzin, które podjęłyby się tej trudnej, a jednocześnie przynoszącej satysfakcję roli rodzica zastępczego. Zatem ZAPRASZAMY do nas na ul. Winną 9, tel. 55 625 61 22, powiemy co dalej zrobić.

Szkoły to w zasadzie teren trudno dostępny dla dorosłych, szczególnie szkoły kształcące specjalistów. Tym razem w Elblągu stało się coś zaskakującego – popularny wśród przedstawicielek płci mniej brzydkiej „Medyk” zamienił się w platformę prezentacji elbląskiej edukacji zawodowej .

Trzy piętra budynku, w którym niegdyś skoszarowani byli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, wypełniał dziś gwar uczniów ze wszystkich szkół zawodowych naszego miasta.

Wydarzenie piękne urodą licealistek których smukłe sylwetki przemykały po szkolnych korytarzach ale i okazja do tego by na chwilę schować telefony komórkowe i porozmawiać między sobą bez pośrednictwa messengerów czy snapchatów.

Zamiast opisywać – pokazujemy zdjęcia z tej szalenia apetycznej, również w gastronomicznym wymiarze, imprezy.

Kultura wysoka tradycją paryskich poddaszy zagościła na trzecim piętrze wprost pod dachami elbląskiej uczelni gdzie postawiono sztalugi Liceum Plastycznego w Gronowie . Na pierwszym piętrze pojawili się stolarze ze swoim modelem kurnej chaty a obok nich szalone nożyczki ostrzyli fryzjerzy. Drugie piętro pozostało dominium naszej cielesności. Można tam było zasmakować szprag w dwóch wariantach lub pieczonych bananów. Można było podpatrywać pracę masażystów i sprawdzić znajomość anatomii i tak dalej i tak wyżej ….

[foogallery id=”22359″]

Na stronie cyfrowewm.pl można już oglądać drugi ze scyfryzowanych przez Regionalną Pracownię Digitalizacji obiektów w ramach cyklu „STARocie? Skarby z prywatnych kolekcji”. To popiersie warmińskiego biskupa Marcina Kromera ze zbiorów Janusza Moskala. Oryginał obecnie znajduje się w Muzeum Ziemi Braniewskiej.

Cykl zainaugurowany został prezentacją „Porwania Europy” ze zbiorów lokalnego kolekcjonera Edwarda Parzycha, który zebrał największą w Polsce i drugą co do wielkości na świecie kolekcję ceramiki z powstałej w 1905 roku Kadyńskiej Wytwórni Majoliki.

– Zaplanowaliśmy, że kolejne zdigitalizowane obiekty będą pochodzić ze zbiorów regionalnych kolekcjonerów – teraz prezentujemy popiersie biskupa Marcina Kromera, którego właścicielem jest Janusz Moskal z Braniewa, po następne wybieramy się w podróż do Fromborka – mówi Urszula Jatkowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

Janusz Moskal, jako aktywny pasjonat historii Braniewa i jego okolic jest członkiem Stowarzyszenia Historyczno – Poszukiwawczego Denar w Elblągu oraz Towarzystwa Miłośników Braniewa, które w roku 2016 utworzyło Muzeum Ziemi Braniewskiej, funkcjonujące obecnie w pomieszczeniach Collegium Hosianum. Część prezentowanych tam eksponatów pochodzi właśnie z bogatej kolekcji Pana Moskala. Jednak zdecydowaną większość odnalezionych przez niego obiektów, w tym pamiątek po przedwojennych mieszkańcach i pozostałości po zbrojnych konfliktach mających miejsce na tych terenach – przedmiotów codziennego użytku i militariów z różnych epok – zobaczyć można w jednej z baszt braniewskiego amfiteatru.

Obiektem zdecydowanie wyróżniającym się na tle tej różnorodnej kolekcji jest wykonane z wapienia gotlandzkiego popiersie. Niewiele wiadomo o jego pierwotnej lokalizacji, jego fundatorze ani twórcy. Datowane na XVI w. przedstawia najprawdopodobniej zasłużonego dla Warmii biskupa Marcina Kromera.

– Chcemy promować nie tylko przedmioty zgromadzone i zarządzane przez instytucje muzealne, ale pokazać, że prywatni kolekcjonerzy mają często naprawdę ciekawe zbiory o charakterze zabytkowym, gromadzą je i opiekują się nimi bo jest to ich pasja. Zapraszamy do Regionalnej Pracowni Digitalizacji tych, którzy posiadają wyjątkowe obiekty, taką pasję warto wspierać oraz promować – dodaje Urszula Jatkowska.

Zdigitalizowane popiersie biskupa Marcina Kromera można oglądać pod linkiem: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/527/popiersie-biskupa-marcina-kromera. Na stronie cyfrowewm.pl znajduje się także ponad 400 innych zabytkowych obiektów z terenu naszego województwa i regionu.

 

17 maja – termin składania wniosków o stypendia sportowe

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXXIII/678/2018 Rady Miejskiej w Elblągu „w sprawie ustanowienia trybu i zasad przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Gminy Miasto Elbląg” i zgodnie z § 5 ust. 3 w/w uchwały, Prezydent Elbląga wyznacza termin składania wniosków na rok 2018. Wnioski należy składać w pok. 316 w Departamencie Edukacji i Sportu UM w Elblągu do 17 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Robert Bieńkowski tel. 55 239-31-48