Portal internetowy został założony i jest prowadzony w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Wolny Elbląg " Regulaminu Stowarzyszenia opublikowanego pod adresem 

Regulamin

§ 1

[ Definicje regulaminowe ]


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. „Portalu” – należy przez to rozumieć Portal www.elblog.pl
 2. „Administratorze” – należy przez to rozumieć administratora Portalu oraz administratora danych osobowych, którym jest Stowarzyszenie " Wolny Elbląg " wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Prezydenta Elbląga  pod numerem 35.
 3. „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć każdego użytkownika portalu elblog.pl
 4. „Prawie prasowym” – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 5. „Materiałach Prasowych” – należy przez to rozumieć materiały prasowe w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
 6. Portal elblog.pl dokonuje automatycznej publikacji wpisów ze strony Wydawcy www.wolnyelblag.pl oraz ze stron www.twierdzaelblag.pl i www.elfast.net. Publikacje te stanowią wykorzystanie prawa cytatu i nie stanowią działalności autora regulaminu. Zapisy regulaminu nie dotyczą ww cytatów i Redakcja nie ma uprawnień do ich cenzurowania lub korekty. 

§2
[ Rejestracja Użytkownika ]

 1. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji u Administratora.
 2.  Użytkownik ma prawo do dokonywania wpisów na forum.
 3. Redakcja nie prowadzi cenzury prewencyjnej i poza szczególnymi przypadkami nie prowadzi innej selekcji wpisów niż ta wykonywana w zakresie blokowania spamu.

§ 3
[ Ochrona danych osobowych ]

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Numery IP nie z których następuje logowanie użytkownika nie stanowią danych osobowych w rozumieniu z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§4
[ Zasady korzystania z Portalu. Odpowiedzialność prawna ]

 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe dla osób trzecich albo korzystać z portalu anonimowo lub pod pseudonimem.
 3. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika na forum lub blogu ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Użytkownikowi nie wolno umieszczać na forum lub blogu treści o charakterze bezprawnym. Treści te nie mogą w szczególności:
 5. naruszać praw autorskich, innych praw na dobrach niematerialnych ani dóbr osobistych,
 6. naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów,
 7. stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
 8. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu.
 9. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Administrator ma prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz zastosowania środków regulaminowych.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator
 11. ma prawo:
 12. tymczasowo lub definitywnie usunąć treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu;
 13. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
 14. zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony;
 15. skasować Konto Użytkownika
 16. – w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu
 17. Administrator ma prawo udostępnić dane transmisyjne Użytkownika bez jego zgody kazdemu podmiotowi którego prawa mogą być działaniem uzytkownika naruszone. 

§ 5
[ Postępowanie reklamacyjne ]

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z korzystaniem z Portalu.
 2. Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna,
  że treści umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Reklamację składa się Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz wyczerpujące uzasadnienie.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.
 7. Postanowienia ust. 1 – 6 nie uchybiają przepisom Prawa prasowego.

 
§ 6
[ Postanowienia końcowe ]
 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie elblog.pl
 2. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie elblog.pl
 3. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autorów i Administratora treści umieszczonych na forum i blogach oraz Materiałów Prasowych jest zakazane i podlega sankcjom prawnym,  zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powyższej ustawie.
 4. Zapis paragrafu 6 punkt 3 nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność prasową w rozumieniu Prawa Prasowego . Podmioty prowadzące działalność prasową mogą kopiować materiały lub fotografie w całości lub w części, bez wynagrodzenie pod warunkiem podania do wiadomosci czytelnków skąd cytat zaczerpnięto i  umieszczenia linku do publikacji lub jej adresu jej publikacji  dla wydawnictw papierowych. 
 5. W razie wątpliwości przyjmuję się że  każdy przejaw wykorzystania portalu stanowi akceptację postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.