Pomagając stajesz się lepszy

Pomagając stajesz się lepszy

Foto Andrzej Seweryn jako Prospero w trakcie próby medialnej „Burzy” (fot. PAP/Rafał Guz)


Od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.


Poniżej prezentujemy również wyciąg ze spotkania na którym poszczególne jednostki i służby prezentowały, jakie działania podejmują, aby pomagać osobom bezdomnym.

Jak co roku w okresie zimowym wszystkie służby miejskie i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą podejmują zwiększone działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Wzorem lat ubiegłych ułożony został harmonogram wspólnych wyjazdów przedstawicieli MOPS z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji do miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, „pustostany”). Ta forma pomocy sprawdza się, jednakże często tylko minusowe temperatury zmuszają bezdomnych do szukania pomocy stacjonarnej.  

Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na bieżąco kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, wskazując miejsca gdzie mogą uzyskać pomoc. Funkcjonariusze podejmują  interwencje w każdej wiadomej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje osobom bezdomnym, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, decyzje na pobyt w Schronisku dla bezdomnych przy ul. Nowodworskiej (dla mężczyzn), a w przypadku bezdomnych kobiet do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży lub do właściwej placówki poza Elblągiem. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, dostać skierowanie na gorący posiłek wydawany w jadłodajni prowadzonej przez Caritas, otrzymać zasiłek stały lub celowy.

Osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc w Schronisku, Noclegowni i Ogrzewalni funkcjonujących na bazie Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49, prowadzonych  przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. Placówka dysponuje ogółem 120 miejscami, w tym w schronisku 80 miejsc, noclegownia 30 i ogrzewalnia 10 miejsc, zabezpieczając  pobyt,  jeden gorący posiłek, odzież, obuwie, środki czystości, środki opatrunkowe, porady psychologiczne. Osoby wymagające pełnej całodobowej pomocy otrzymują dwa-trzy posiłki dziennie. Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków zatrudnia pielęgniarkę i psychologa. W ramach realizowanego   Programu prowadzone są działania streetworkingu skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

Ponadto przy Pogotowiu Socjalnym przy ul. Królewieckiej 102, funkcjonuje Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Jak co roku od 1 listopada przyjmowane są osoby bezdomne trzeźwe i nietrzeźwe. Osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni od godz. 19ºº do 7ºº rano dnia następnego, mogą się wykąpać, wyprać odzież oraz w razie konieczności skorzystać z pomocy lekarskiej.

Caritas Diecezji Elbląskiej – jadłodajnia funkcjonująca przy Caritas (ul. Zamkowa 17), od 1 listopada wydaje gorący posiłek osobom potrzebującym, w tym osobom bezdomnym. Dziennie wydawanych jest do 100 posiłków przez 6 dni w tygodniu, w sobotę dodatkowo suchy prowiant na niedzielę i święta. Dodatkowo organizowana będzie Kolacja Wigilijna dla osób korzystających z posiłków. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym miasta.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzorem lat ubiegłych przyjmuje meldunki od instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Ponadto w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco podejmowane są interwencje w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Obecni na spotkaniu/instytucje: Wiceprezydent Elbląga, Komenda Miejska Policji, Caritas Diecezji Elbląskiej, Straż Miejska, Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi i Kobiet w Ciąży, Schronisko dla bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, Pogotowie Socjalne, Referat Zdrowia i Spraw Społecznych UM

 

800 165 320 – bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

 

L.p

Nazwa instytucji

(organizacji) adres, nr telefonu

Godziny pracy-udzielenia pomocy

Zakres udzielanej pomocy

 

1.

 

Schronisko, Noclegownia, Ogrzewalnia im. Św. Brata Alberta.

ul. Nowodworska 49

55  625  62  84 – dyżurka

55  625  62  80 – Kierownik

odnowaelblag@wp.pl

 

Całodobowo

 

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn;

Gorący posiłek ;

W miarę możliwości zabezpieczenie w odzież i bieliznę osobistą;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

Porady psychologiczne;

 

2.

 

Pogotowie Socjalne

ul. Królewiecka 102

55  625  62 41 – biuro

 

55  625  62 45  – dyżurka

pogotowie.socjalne@wp.pl

Całodobowo

 

Noclegi dla osób  bezdomnych w miesiącach XI-IV

od 19°°  do 7°°

Osoby nietrzeźwe dowożone.

 

W miesiącach zimowych  XI – IV:

Noclegi dla bezdomnych mężczyzn (trzeźwych i nietrzeźwych)

Opieka lekarska;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

W miarę możliwości wymiana odzieży;

3.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49

55  233 80 79    telefon czynny od 8ºº do 21ºº

osrodekwsparcia.elblag@gmail.com

 

Całodobowo

 

 

Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi – osoby trzeźwe;

Wyżywienie.

 

 

4.

Polski Czerwony Krzyż

Pl. Słowiański 13-14

55  232 52 58

pck-czech.lidia@wp.pl

Poniedziałek- piątek

800-1400

Wydawanie odzieży;

W okresach przedświątecznych wydawanie żywności;

 

5.

 

CARITAS Diecezji Elbląskiej

ul. Zamkowa 17

55  232 66 09

514 140 850

caritas@elblag.net

Poniedziałek- piątek

800-1500– biuro

W miarę możliwości wydawanie środków czystości i odzieży;

 

Jadłodajnia

Poniedziałek- piątek:     1130-1330

Sobota :  1130-1300

W miesiącach zimowych wydawanie gorącego posiłku od poniedziałku do soboty; sobota-wydawanie suchego prowiantu na niedzielę i święta;

 

6.

 

Straż Miejska

ul. Winna 9

986 – telefon alarmowy

55  239  30 34

55  239  30 40 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

straz.miejska@elblag.eu

 

Poniedziałek – piątek

730-2100

sobota -niedziela

1100-1900

Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy;

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w temacie  udzielania pomocy osobom bezdomnym;

 

7.

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego /

Referat Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego

tel. całodobowy

55  239  30 tomasz.swiniarski@umelblag.pl

 

całodobowo

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji pomocy dla osoby bezdomnej;

Zbieranie meldunków od instytucji samorządowych dotyczących realizacji pomocy osobom bezdomnym;

Bieżąca koordynacja pracy instytucji i organizacji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom bezdomnym.

 

8.

 

Komenda Miejska Policji w Elblągu

ul. Tysiąclecia 3

997 –  tel. alarmowy 

55  230  15 50 / 55

komendant@elblag.ol.policja.gov.pl

 

całodobowo

Kontrolowanie miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Podejmowanie interwencji w każdej sytuacji,  w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy,

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami w  udzielania pomocy osobom bezdomnym

 

9.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Winna 9

55  625  61 00  sekretariat

mops@mops.elblag.pl

 

Poniedziałek – piątek

730-1530

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym i wskazywanie miejsc noclegowych;

Kierowanie osób bezdomnych do schroniska   i sporządzanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia osoby w placówce;

Udzielanie pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Wydawanie skierowań na gorący posiłek;

W miesiącach zimowych  pracownicy socjalni  uczestniczą wspólnie ze Strażą Miejską i Policją w zespołach wyjazdowych, których celem jest kontrolowanie  miejsc gromadzenia się osób bezdomnych

 

10.

 

Parafia Św. Rodziny

ul. Aleja Odrodzenia 13

tel. 55 235 75 53

barten@onet.poczta.pl

 

Cały tydzień

1200 – 1300

 

Gorący posiłek dla osób  potrzebujących trzeźwych.

 

11.

 

Teen Challenge

 ul. Zw. Jaszczurczego 17

tel. 503 555 022

elblagteenchallenge@gmail.com

 

poniedziałek – piątek

900– 1300

każdy piątek godz. 1700 Plac Dworcowy wydawanie ciepłych posiłków

 

Punkt konsultacyjny dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;

Wydawanie ciepłych posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej;

Współpraca i instytucjami  w temacie udzielania pomocy osobom bezdomnym.

 

Adresy Zespołów ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej MOPS w Elblągu

 

L.p.

 Zespół ds. Realizacji Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej

Numery telefonów

Adres

 

 

Kierownik: Joanna Stachowicz

 

55  625 61 18

 

ul. Winna 9 (parter) pokój 104

 

1.

 

Zespół  ds. RWŚiPS – I

 

55  625 61 78  (79)  

 

 

ul. Winna 9 (piętro III)

pokój 402,406

 

2.

 

Zespół ds. RWŚiPS – II

 

 

55  625 61 04  (12)

 

ul. Winna 9 (piętro III)

pokój 403,404,405,406

 

3.

 

Zespół  ds. RWŚiPS – V

 

 

55  230  60  42  (60)

 

 

ul. Grunwaldzka 85

 

4.

 

Zespół  ds. RWŚiPS – VI

 

 

55  625  61 18  (33)

 

 

ul. Winna 9

pokój 105, 106

 

5.

 

Zespół  ds. RWŚiPS – VII

 

 

55  625  61 98   (99, 76, 45)

 

ul. Winna 9

pokój 407, 408, 417, 416

 

6.

 

Zespół ds. RWŚiPS – VIII

 

 

55  625  61  95  (69, 84)

 

ul. Mielczarskiego 22-24

 

 

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.