REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WEŹ GAZETĘ I WYGRAJ ”

 2. Organizatorem Konkursu jest redakcja gazety Elblog.pl, ul. Czerwonego Krzyża 2,

  82-300 Elbląg

 3. Partnerem i fundatorem nagrody w konkursie jest restauracja „Amore Mio”, ul. Stary Rynek 67/68, 82-300 Elbląg

 4. Konkurs przeprowadzony jest w gazecie papierowej Elblog.pl w dniach 19 września – 26 września (do godziny 12.00 w południe)

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

 2. Nie jest pracownikiem redakcji Elblog.pl i/lub restauracji „Amore Mio”

 3. Nie jest członkiem rodziny pracownika redakcji Elblog.pl i/lub restauracji „Amore Mio”

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest:

  Kolacja dla dwóch osób w środę 11-go października o godzinie 19.00 w restauracji „Amore Mio” mieszczącej się w Elblągu przy ulicy Stary Rynek 67-68.

 2. Zdobywcę nagrody w Konkursie, wyłoni Komisja Konkursowa na zasadach losowania spośród osób które przyniosą egzemplarz gazety papierowej Elblog.pl do redakcji na

  ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu i wypełnią formularz zgłoszenia

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator

 4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez kontakt telefoniczny w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych